Doküman No
İMİD.GT.0007
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / V.H.K.İ / Memur / Hizmetli

3. Görev Unvanı

Sürekli İşçi Birim İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Temizlik ve güvenlik personellerine maaş ödenmesine esas olarak aylık çalışma puantajı hazırlayarak maaş tahakkuk birimine göndermek.

  2. Birim ile ilgili gerekli kurum içi veya kurum dışı tüm yazışmak.

  3. Göreve yeni başlayan işçilerin çalışmaya başladığı gün baz alınarak SGK giriş kaydını yapmak.

  4. Çalışan işçilerin birimlerinden gelen puantaj kayıtlarını tek puantaj olarak tutmak.

  5. Her ayın başında bir önceki aya ait çalışanların puantaj bilgilerini SGK’nın e-bildirge sayfasına kaydetmek.

  6. Puantaj kayıtları baz alınarak maaş bordrolarını oluşturmak.

  7. Hazırlanan maaş bordroları ve eklerini işçilerin çalıştığı birimlere göndermek

  8. Bordroyla ilgili giderleri Muhasebe Birimine bildirmek.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.