Doküman No
İMİD.GT.0006
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / V.H.K.İ / Memur / Hizmetli

3. Görev Unvanı

Lojman Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Lojman Komisyon Başkanlığı sekretarya işlerini yürütmek, lojman ile ilgili yazışmaları yapmak.

  2. Lojman tahsis edilenlere olur, onay ve komisyon kararları hazırlamak.

  3. Lojman isteğinde bulunanlara unvan ve sıralama şekline göre puan hesaplaması ve takibini yapmak.

  4. Lojman tahsis edilen personellere tutanak karşılığı lojman teslim işlemlerini yapmak.

  5. Lojmanda oturanların oturma şekli ve oturduğu yıl takibini yapmak.

  6. Lojmanda ikamet eden personel lojmanı boşaltacağı zaman tutanak ile lojmanı teslim almak.

  7. İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevlerin kanunlar çerçevesinde yerine getirmek.

  8. Varlıkları ve kaynakları verimli ve ekonomik olarak kullanmak.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.