Doküman No
İMİD.GT.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / V.H.K.İ / Memur / Hizmetli /İşçi

3. Görev Unvanı

Koruma ve Güvenlik Amiri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversitemize Merkez Kampüs ile Meslek Yüksekokullarının bulunduğu (yan kampüsler) tüm ilçelerde güvenliğin sağlanması amacıyla görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve aynı Kanuna ait Yönetmelik kapsamına ilişkin nöbet ve çalışma koşullarını sağlamak ve gerekli denetimlerde bulunarak koordinasyon görevini yerine getirmek.

  2. Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlayarak gerekli iş ve işlemlerin (Güvenlik İzin Belgesi, Koruma ve Güvenlik Planları, Geçici İzin belgesi vb.) yazışmalarını yapmak.

  3. Özel Güvenlik Görevlilerine maaş ödenmesine esas olarak aylık birleştirilmiş çalışma puantajı hazırlayarak maaş tahakkuk birimine göndermek.

  4. Üniversite alanlarında olağanüstü durumlarda meydana gelen olumsuzluklarda gerekli tutanakları ve yazışmaları yaparak ilgili birimlere sevkini sağlamak.

  5. Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları arası gerekli yazışmaları yapmak.

  6. Kamera sistemlerinin her daim çalışırlığını takip etmek, gerekli durumlarda teknik ekibe haber vermek.

  7. Üniversite içerisinde meydana gelen olaylara ilişkin açılan adli veya idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamlarca istenen kamera kayıtlarının gerekli işlemlerinin yapılmasına müteakip görüntü CD'sini hazırlayarak teslimini yapmak.

  8. Üniversitemiz personellerinin ve öğrencilerinin giriş kartı ile girişlerinin takip ve kontrollerini yapmak.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.