Doküman No
İMİD.GT.0008
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / V.H.K.İ / Bilgisayar İşletmeni / Memur / Hizmetli

3. Görev Unvanı

Ulaştırma Hizmetleri Birim İşlemleri Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Resmi araçların ve şoförlerin makam onayları doğrultusunda şehirlerarası görevlendirme ve şehir içi görev organizasyonunu yapmak.

  2. Araçların akaryakıt, bakım - onarım, yedek parça ve diğer giderleri ile ilgili bilgileri Kamu Taşıtları Bilgi Yönetim Sistemine girmek.

  3. İl içi ve il dışı göreve gidecek personel için resmi araçların koordinasyonunu sağlamak.

  4. Araçların trafik yasa ve mevzuatına uygun olarak sigorta ve muayenelerini zamanında yapılmasını sağlamak.

  5. Düzenli olarak araçların, periyodik bakımlarının yapılmasının sağlamak, konu ile ilgili kayıtları tutmak, kanunların öngördüğü şekilde gerekli bilgileri ilgili birimlere iletmek.

  6. Resmi araçların ve şoförlerin şehirlerarası görevlendirmesi ve şehir içi görev organizasyonunu yapmak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.