Doküman No
TIPF.GT.0003
Yayın Tarihi
25.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Tıp Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Hemşire

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri Klinik Simülasyon Merkezi Koordinatörü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hemşirelik mesleğinin tüm gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 2. R-SİM de her türlü tıbbi uygulamalarda ve eğitimlerde ilgili öğretim üyesine yardımcı olmak.

 3. Merkezin fiziksel yapısı, donanımı ve işleyişi konusunda yönetime gelişmelere katkıda bulunacak önerilerde bulunmak.

 4. Merkezin düzeninden, işleyişinden, eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetleri kapsamında da sorumludur. İdare tarafından uygun görüldüğünde simülasyonla ilgili merkez dışındaki bilimsel etkinliklere katılmak.

 5. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek vermek ve katkıda bulunmak. Merkezde verilecek olan eğitimlerin her türlü hazırlık aşamasına ve eğitimler sırasındaki uygulamalara yardımcı olmak.

 6. R-SİM de sağlık eğitim hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev almak, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, simülasyon komisyonu kararları ve yönergesi çerçevesinde karar mekanizmalarına katılmak.

 7. Eğitimler esnasında her fakülte / yüksekokuldan öğretim üyesi / öğrencinin eğitim alması ve verilmesinde faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurmak.

 8. Sınavlara gerekli görüldüğünde iştirak etmek. Bu bağlamda sınavlarla ilgili kayıtlarda her türlü gizliliğe riayet etmek.

 9. Merkezin temizliği, kirli çamaşırların yıkatılması, temizlik personeli tarafından yapılacak olan temizlik, dezenfeksiyon işlemlerinin WC, paspas odaları, depolar, soyunma odaları da dahil olmak üzere denetlemek, bölüm bazlı temizlik planlarını yapmak ve temizlik personelini eğitmek ve denetlemek.

 10. Çamaşırların / örtülerin yıkatılmasında hastane ile irtibata geçmek.

 11. Mutfak malzemelerinin, temizlik malzemelerinin, çöp poşetlerinin, eldiven, sıvı sabun, kağıt havlu vs. istenmesi ve teminini kendisinin kontrolünde temizlik personeli ile birlikte yapmak.

 12. Temel beceri eğitimlerinde kullanılacak olan sütür ipliği (miyadı geçmiş olabilir), spanç, gibi malzemelerin temininde ya da yine hastanede miyadı geçmiş ya da kullanımdan çıkarılmış olan malzemeleri merkeze alma gibi konularda direktörün bilgisi dahilinde hastane ile irtibata geçmek ve koordinasyonu sağlamak.

 13. Tıbbi sarf malzemelerini belirlemek ve istemlerini yapmak.

 14. Sarf deposunun kontrolünü yapmak.

 15. Merkezin ısı takip çizelgelerini günde en az 2 kez kontrol etmek.

 16. Yükümlü ve yetkili olduğu tüm işleri kayıt altına almak.

 17. Tüm personel her eğitim sonrası ve haftada bir kez (Cuma günü) tüm merkez depolar, paspas odaları da dahil olmak üzere kontrol eder.

 18. Tüm personel kalite ve akreditasyon süreçlerine yönelik çalışmalara katılır ve öz değerlendirme ekibinde yer alır.

 19. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 20. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.