Doküman No
RTEÜ.GT.0003
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Enstitüler / Fakülteler / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları

2. Kadro Unvanı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Bölüm Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dekan / Dekan Yrd. / Müdür / Müdür Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
 2. Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak.
 3. Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
 4. Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.
 5. Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek.
 6. Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları yapmak.
 7. Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak.
 8. Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek.
 9. Bölümde görevli elemanları izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak.
 10. Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak.
 11. Bitirme tezlerini ve lisansüstü tezlerini izlemek.
 12. Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasını sağlamak ve danışmanlıklarını uygun şekilde dağıtmak.
 13. Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek.
 14. Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 15. Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 16. Ders programının ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 17. Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak.
 18. Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak.
 19. Bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek.
 20. Öğretim elemanlarının görev sürelerinin izlenmesi ve uzatılması ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak.
 21. Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 22. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.
 23. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 24. Dekan / Dekan Yrd./Müdür / Müdür Yrd. vereceği diğer görevleri yerine getirmek.