Doküman No
RTEÜ.GT.0002
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
30.09.2019
Revizyon No
2
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Enstitü / Fakülte / Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul

2. Kadro Unvanı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Dekan Yardımcısı / Müdür Yardımcısı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Dekan / Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Dekan, Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek.
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.
 3. Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.
 4. Altyapının geliştirilmesi, destek hizmetleri, iş dünyası, sanayii ve toplumla ilişkileri düzenlemek.
 5. Birime alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak araç, gereç ve malzemelerle ilgili olarak o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini almak.
 6. Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmalarını sağlamak.
 7. Her türlü burs ve staj işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 8. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili ihtiyaçların belirlenmesi, hazırlıkların gözden geçirilmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak.
 9. Laboratuvarlarla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 10. Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlamak.
 11. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 12. Bölüm Başkanlıklarınca çözüme kavuşturulamayan öğrenci sorunlarını birim amiri adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak.
 13. Bölümler tarafından yapılan ders görevlendirmelerinin denetimini yapmak.
 14. Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği gözden geçirmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.
 15. Sınıf temsilcileri ve fakülte temsilcisi seçimlerini düzenlemek bu temsilcilerle yapılacak toplantılara başkanlık etmek.
 16. Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak.
 17. Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, bu soruşturmalar ile ilgili kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
 18. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili her türlü çalışmaları ve takibini yapmak, programların düzenlenmesini sağlamak.
 19. Erasmus ve Farabi programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak.
 20. Fakülte WEB sayfasını düzenlemek ve sürekli takibini yapmak.
 21. Bilirkişilik görevlendirmelerini sağlamak.
 22. Fakülte tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek.
 23. Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek.
 24. Arşiv, istatistik ve veri tabanı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 25. Birimde açılacak kitap sergileri, stantlar ile asılmak istenen afiş ve benzeri talepleri incelemek, denetlemek.
 26. Ek ders formlarını kontrol etmek ve denetlemek.
 27. Her türlü burs işlemleri ile ilgilenmek, bunlar için kurulacak komisyonlara başkanlık yapmak.
 28. Yıllık akademik Faaliyet Raporlarının, stratejik planların, uyum eylem planları ve denetim raporlarının hazırlanması ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
 29. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 30. Dekan, Enstitü / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.