Doküman No
TKDF.TL.0007
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından sarf malzeme depoları için “Depo Sorumlusu”, kimyasal malzeme depoları için ilgili laboratuvar personelleri sorumludur.

 

2. Uygulama

2.1. Sarf malzeme depoları için;

 1. Sarf malzemeleri ve diğer yedekler depomuzda depolanır.

 2. Sarf Malzemeleri gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra depolanabilir. Kontrolleri yapılmayanlar muayene sahasında bekletilir ve “Muayene Edilecek Kullanmayınız!” levhası ile ayırt edilir. Malzemelerin muayeneden sonra kabul durumları “Muayene, ihale Komisyonu Rapor” larından öğrenilir. Kabul görenler depoya alınır.

 3. Diğer grup malzemelerin kabulü satın alma kuralları çerçevesinde teknik özelliklerin uygunluğunun tespit edilmesi ile mümkündür. Bu malzemelerin kabul görme durumları Satın alma biriminden elde edilir. Kabul gören malzemelerin depolanma işlemine geçilir.

 4. Yeni gelen sarf malzemesi eskisinden sonra kullanılacak şekilde istifler düzenlenir. Düzenlenen istifler birbirine karışmayacak bir şekilde ayarlanır

 5. İstiflerin önünde veya üzerinde malzemenin cinsini belirten levhalar bulundurulur. Bu levhalar malzemelerin sevki sırasında tahrip olmayacak şekilde muhafaza edilir.

 6. İstiflerde o ürüne ait girdi sırasındaki partilere verilen malzeme izlenebilirlik numarasının muhafazasına önem verilir. İstifin üzerinden numaralı malzeme alındığında altındakine bu numara mutlaka verilmelidir. Alttaki malzemeye numara vermeden önce başka parti olup olmadığı iyice kontrol edildikten sonra bu numara verilmelidir. Numarasız malzeme tespit edildiğinde hammadde stok sorumlusuna veya yardımcısına durum bildirilmelidir.

 7. İstifden depo sorumlusunun haberi olmadan malzeme alınmaz. İstif bozulursa mutlaka düzenlenmelidir.

 8. Yedek ve Sarf Malzemeleri ambarda yerleri belirlenmiş raflarda veya mahallerde stoklanır.

 9. Malzemeler stoklara alınırken ve çıkarılırken zarar görmeyecek şekilde taşınır.

     10. Raflardaki malzemeleri tarif eden etiketler yapıştırılarak Rafların başlarında listeler bulunur.

      11. Stoklar takip edilerek kritik stok sayısından aşağı düşenler Depocu tarafından talep yapılması sağlanır.

     12. Kullanılan yedekler ve sarf malzemeleri Bilgisayar ortamında düşülür.

     13. Yıllık olarak gelen emre göre ambarların ve stokların sayımı yapılır. İmza karşılığı kayıt altına alınır.

     14. Depoya malzeme taşınırken ve çıkarılırken “İş Güvenliği kurallarına uygun olarak çalışılır.

     15. Depoda gerekli yangın tedbirleri alınır.

 

2.2. Kimyasal malzeme depoları için;

Yangın, patlama vb. fiziksel zararlara yol açabilme özelliğine sahip malzemeler(patlayıcılar, alevlenir gazlar ve aerosoller, oksitleyici gazlar ile basınç altındaki gazlar(gaz tüpleri), alevlenir sıvılar ve katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, piroforik sıvılar ve katılar, kendiliğinden ısınan madde ve karışımlar, su ile temasında alevlenir gaz çıkaran madde ve karışımlar, oksitleyici katılar ve sıvılar, organik peroksitler, metaller için aşındırıcılar), sağlığa zararlı malzemeler(akut toksisite, cilt aşınması, ciddi göz hasarı ve / veya tahrişine sebep olan malzemeler ile solunum ya da cilt hassaslaştırıcılar, eşey hücre mutajenleri, kanserojenler, üreme sistemine etkisi olan toksik malzemeler, tek maruz ve / veya tekrarlı maruz kalma şeklinde belirli hedef organ toksisitesine sebep olan malzemeler, aspirasyon zararlıları) ve çevresel zararlı malzemeler(sucul ortam zararlıları ve ozon tabakasına zararlı malzemeler) özel depolama alanlarında ve kullanılmadıkları zamanlarda güvenli bir şekilde kilitlenmiş olarak depolanmalıdır. Bu alanlar için uyulması gereken genel uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 1. Depolama alanlarında havalandırmanın iyi yapılmadır,

 2. Depo alanlarının rutubet, nem, toz ve kirden arındırılmış olması gerekmektedir.

 3. Depo zemininde ahşap veya kıvılcıma sebep olacak herhangi bir malzeme kullanılmamalıdır.

 4. Depo alanı benzer şekilde yangına elverişli tüm materyallerden arındırılmış olmalı ve tehlikelere uygun yangın söndürücülerinin(yangın söndürme cihazları, kuru kum ve/veya toprak gibi emici inert malzemeler) kolay ulaşılabilir ve hazır durumda bulundurulması önem arz etmektedir.

 5. Yangın söndürme materyallerini kullanacak personellere ilgili eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.

 6. Depo alanlarının içinde ve dışında doğal aydınlatma ve/veya taşınabilir aydınlatma elemanları bulunmalıdır.

 7. Tehlikeli ve zararlı kimyasal maddelerin depolandığı yerlerde sigara içilmesi, kontrolsüz açık alev veya ateş yakılması yasaklanmalıdır.

 8. Depolama alanları uyarıcı yazılar içermeli, depolara ve bunların yakınına depolanan maddeler ile ilgili oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı korunma önlemleri ile ilgi uyarı işaretleri ve/veya yazıları asılmalıdır.

 9. Kimyasal maddeler ambalajın istiflemeye uygunluğuna göre depolanmalıdır. Ambalajlar üst üste istiflenmeye müsait değilse kesinlikle üst üste konmamalıdır.

     10. Tehlikeli ve zararlı maddeleri taşıyan kaplar depolandıkları yerden düştüklerinde hasara neden olacaklarından düşmeyeceklerinden emin olunacak bir yükseklikte depolanmalıdır.

   11. Eğitimsiz ya da ilgili personeller dışında kalan tüm çalışanların bu maddelerin depolandığı yerlere güvenlik açısından yalnız olarak girmesi ve ilgililerden izin almadan bu malzemeleri kullanmaları yasaklanmalıdır.

      12. Tüm Kimyasallar etiketleri gözükecek ve depolandığında yazıları düzgün okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.

      13. Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.

     14. Cam türü, kolay kırılabilir kaplar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır.

   15. Depolama ve gözle kontroller sırasında, zedelenmiş, patlamış, sızıntısı olan ambalajlar varsa bunlar için önlem alınmalı ve ilk olarak ambalaj üzerinde bulunan etiket bilgilerinden yararlanılmalıdır. Bu tür maddelerin depolandığı bölgeye tehlike uyarı işaret ve işaretçileri konulmalıdır.

     16. Ambalajı hasar görmüş fakat kullanılabilir durumda olan kimyasal maddeler öncelikli olarak kullanılmalıdır.

     17. Ömrü biten kimyasallar için konusunda uzman teknik personelin ve mümkünse üreticisinin görüşü alınmalıdır.

    18. Aşındırıcı, az zehirli ve tahriş edici özelliği ile etiketlenmiş olan madde ve ürünlerin depolanmasında, güvenlik açısından uyarı levhaları kullanılmalı ve bu maddeler asitler, bazlar, indirgenler, oksitleyiciler olarak ayrı ayrı depolanmalıdır,

   19. Sağlığa zararlı toksik maddeler(akut toksisiteye ya da belirli hedef organ toksisitesine sebep olabilecek uçucu toksik maddeler ile hidrojen siyanür gibi kimyasallar) ve kanserojen maddeler ile cilt aşınması & tahrişine ya da göz hasarı & tahrişine sebep olabilecek maddeler / kimyasallar özelliklerine göre açık ve uygun şekilde etiketlenmiş olarak ve raf ömrü sınırlı olanlar için son kullanma tarihleri takip edilecek şekilde kilit altında depolanmalı ve ilgili personeller haricinde kimsenin bu bölgelere girişine izin verilmemelidir,