Doküman No
TKDF.TL.0017
Yayın Tarihi
27.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

İncelenen Bölüm

İncelendiği Tarih

EVET

HAYIR

UYGULANAMAZ

Görüşleriniz

(Gerekirse delil niteliğinde rapor ve ekler)

No:

Konu

Referans Kural

1

Dokümantasyon

1.1

Kurum / Kuruluş faaliyetleriyle ilgili izinleri yetkili Makamlardan almış mı? Almış ise tarih ve sayısı

---------------

 

 

 

 

1.2

Kurum / Kuruluşun İdareden aldığı izinler, Faaliyet alanı ve mevcut dokümantasyonu birbirine uygun mu?

Talimat Madde 4

 

 

 

 

1.3

Kalite Politikası yapılan faaliyetlere ilişkin Sözleşmeye uygun olarak belirlenen amaçları ve bu amaçlara ulaşma esaslarını içeriyor mu?

Talimat Madde 5

 

 

 

 

1.4

Kalite Politikası en yetkili yönetici tarafından imzalanmış mı?

Talimat Madde 5

 

 

 

 

1.5

Organizasyon Şeması beyan edilene uygun mu?

Talimat Madde 6

 

 

 

 

1.6

Organizasyon Şemasında Kalite koordinatörü / koordinatörleri de dahil olmak üzere Kalite Yönetim Sisteminin tüm birimleri gösterilmiş mi?

Talimat Madde 6

 

 

 

 

1.7

Organizasyon Şemasında Kalite Yönetim Sisteminde görev alan kişilerin, görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki ilişkiler detaylı olarak belirtilmiş mi?

Talimat Madde 6

 

 

 

 

1.8

Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri Kurum / Kuruluşun en yetkili yöneticisine doğrudan bağlı olarak çalışıyor mu?

Talimat Madde 6

 

 

 

 

1.9

Kurum / Kuruluş Kalite Koordinatörü / Koordinatörlerinin adlarını irtibat bilgilerini veya değişiklikleri Denizcilik Eğitimi Denetleme Kuruluna bildirmiş mi?

Talimat Madde 6

 

 

 

 

1.10

Faaliyet alanı ile ilgili  (Yeterliklere ve Eğitimlere istinaden) prosedürler yeterli mi?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

1.11

Kalite yönetimi ve Sistemine yapılan ilaveler, değişiklikler ve düzeltmeler Kalite Koordinatörü / Koordinatörleri tarafından onaylanmış mı?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

1.12

Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler var mı?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

 1. İlgili faaliyetlerin dokümantasyonunu açıklayan prosedür

Talimat Madde 7, Madde 8

 

 

 

 

 1. Doküman ve kayıtların kontrolünü açıklayan prosedür

 

 

 

 

 1. İç tetkik prosedürü

 

 

 

 

 1. Uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü

 

 

 

 

 1. Yönetimin Gözden Geçirme Esasları prosedürü

 

 

 

 

 1. Başarı değerlendirme prosedürü

 

 

 

 

 1. Kurum Kaynakları Prosedürü (Ders Araç Gereç, Dershane, Laboratuvar, Simülatör, vb. diğer araç ve gereçler)

 

 

 

 

 1. Eğitici alımını belirleyen prosedür

 

 

 

 

 1. Öğrenci alımını belirleyen prosedür

 

 

 

 

 1. Arşiv prosedürü

 

 

 

 

 1. Hizmet içi eğitim prosedürü

 

 

 

 

1.13

Verilen hizmetlerin yapılış şeklini açıklayan prosedürler yeterli mi?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

1.     İlgili faaliyetlerin dokümantasyonunu          açıklayan prosedür

Talimat Madde 7, Madde 8

 

 

 

 

 1. Doküman ve Kayıtların kontrolünü açıklayan prosedür

 

 

 

 

 1. İç tetkik prosedürü

 

 

 

 

 1. Uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetler prosedürü

 

 

 

 

 1. Yönetimin Gözden Geçirme Esasları prosedürü

 

 

 

 

 1. Başarı değerlendirme prosedürü

 

 

 

 

 1. Kurum Kaynakları Prosedürü (Ders Araç Gereç, Dershane, Laboratuvar, Simülatör vb. diğer araç ve gereçler)

 

 

 

 

 1. Eğitici alımını belirleyen prosedür

 

 

 

 

 1. Öğrenci alımını belirleyen prosedür

 

 

 

 

 1. Arşiv prosedürü

 

 

 

 

 1. Hizmet içi eğitim prosedürü

 

 

 

 

1.14

Yürürlükten kaldırılan dokümanlar, (“geçersizdir” yazılarak arşiv amacıyla saklanan bir set hariç), imha edilmiş mi?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

1.15

Kurum / Kuruluşta, Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik ve Kurumun Kalite Yönetim Sisteminin referans gösterdiği ulusal ve uluslararası mevzuat mevcut mu?

Talimat Madde 8

 

 

 

 

2.

Sistemin Uygulanılırlığı

 

 

 

 

 

2.1

Kalite Politikası ilgili tüm birimlere ulaştırılarak uygulanması sağlanmış mı? (İlgili birimlerde görülebilecek yerlere asılması ve uygulanması)

Talimat Madde 5

 

 

 

 

2.2

Kalite yönetim sisteminde görev alan kişiler sistemle ilgili kurum içi eğitim almışlar mı?

Talimat Madde 8

 

 

 

 

2.3

İç tetkikler yapılmış mı?

Talimat Madde 7, 12

 

 

 

 

2.4

İç tetkiklerin kayıtları ilgili prosedürlere göre tutulmuş mu?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

2.5

İç tetkiklerde bulunan uygunsuzluk var mı?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

2.6

Bulunan uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmış mı?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

2.7

Planlanan düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanan zaman içinde gerçekleştirilmiş mi?

Talimat Madde 7

 

 

 

 

2.8

Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı yapılmış mı?

Talimat Madde 7,12,

 

 

 

 

2.9

Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığını gösteren kayıtlar düzenli tutulmuş mu?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

2.10

Başarı değerlendirme prosedürü ilgili mevzuata uygun mu?

ESY Madde 56

 

 

 

 

2.11

Sınav konuları ile ilgili kaynaklar gösterilmiş mi ?

Talimat Madde 8

 

 

 

 

3

Sistemin Etkinliği

 

 

 

 

 

3.1

Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla öğrenciyle tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Öğrenci Görüşme Formunu doldurunuz)

KEK

 

 

 

 

3.2

Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla gemiadamıyla tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Gemiadamı Görüşme Formunu doldurunuz)

KEK

 

 

 

 

3.3

Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla eğitimci ile  denetçi olarak görüştünüz mü? (Eğitimci Görüşme Formunu doldurunuz)

KEK

 

 

 

 

3.4

Sistemin etkinliğini değerlendirmek için seçilen ilgili birimden birden fazla çalışan personel tetkikçi olarak görüştünüz mü? (Çalışan Personel Görüşme Formunu doldurunuz)

KEK

 

 

 

 

3.5

Öğrencilerin eğitim süreleri sonuna kadar almış oldukları notları bir arada gösterir öğrenim belgeleri, kütükleri var mı?

Talimat Madde 7, ESY Madde 50

 

 

 

 

3.6

Eğitim ve öğretim ile ilgili talimatlar, müfredat programları, ve istatistik bilgileri geçmiş yılları da kapsayacak şekilde mevcut mu?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

3.7

İstatistiki bilgilerin koordine, kontrol ve entegrasyonu yapılmış mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

3.8

Arşiv planı var mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

3.9

Arşiv faaliyetlerinin kontrolü yapılmış mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ekipman

 

 

 

 

 

4.1

Derslerde kullanılacak araç ve gereçler belirtilmiş mi?

Talimat Madde 6, 8, 11

ESY Madde 49, KEK

 

 

 

 

4.2

Laboratuvarlarda bulunan teçhizat Eğitim Sınav Yönergesine uygun mu? (Laboratuar Kayıt Formunu Doldurunuz)

Talimat Madde 6, 8, 11

ESY Madde 48, 49, 59, KEK

 

 

 

 

4.3

Laboratuvar eğitim kayıtları var mı?

Talimat Madde  8, 

ESY Madde 59, KEK

 

 

 

 

4.4

Dersliklerde eğitim araçları mevcut ve bakımlı mı? (Masa, sandalye, tahta, tepegöz, barko, v.b.)

Talimat Madde 6, 8, 11

ESY Madde 48, 49, KEK

 

 

 

 

4.5

Dersliklerin fiziki durumları, uygun ders ortamı yaratacak düzeyde mi?

ESY Madde 49, KEK

 

 

 

 

4.6

Dersliklerde öğrenci sayısı standartlara uygun mu?

ESY Madde 49, KEK

 

 

 

 

4.7

Laboratuvar ve simülatörlerde haftalık ders saatlerini gösterir programları mevcut mu?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

4.8

Laboratuvar ve simülatörlerde cihaz ve malzemeleri gösterir listeler mevcut mu?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

4.9

Laboratuvar ve simülatörlerde çalıştırma talimatları var mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

4.10

Laboratuvar ve simülatörlerin çalıştırma jurnalleri var mı? Gerektiği gibi tutulmakta mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

4.11

Laboratuvar ve simülatör sistemlerinin sarf malzemeleri ile ilgili kayıtlar düzgün tutulmakta mı? 

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

4.12

Cihazların kitapları, devre şemaları mevcut mu?

Talimat Madde 8, KEK

 

 

 

 

4.13

Periyodik bakım tutum düzenli olarak yapılmakta mı?

Talimat Madde 7, 8, KEK

 

 

 

 

4.14

Cihazların bakım, tutum ve arıza tarihçe kartları düzgün olarak tutulmakta mı?

Talimat Madde 7, 8, KEK

 

 

 

 

5.

Müfredat

 

 

 

 

 

5.1

Kurumda Uygulanan Müfredat Eğitim Sınav Yönergesinde belirtilen içerikleri kapsıyor mu?

ESY Madde 5 den 42’ye,

KEK

 

 

 

 

5.2

Kurumda Müfredatın uygulanmasının takibi yapılıyor mu?

KEK

 

 

 

 

5.3

Bunlarla ilgili kayıtlar var mı?

 

KEK

 

 

 

 

5.4

Staj yapma ve staj değerlendirme esasları belirlenmiş mi?

 

ESY Madde 53, KEK

 

 

 

 

5.5

Staj defterleri Eğitim Sınav Yönergesi gereklerini karşılıyor mu?

ESY Madde 53, KEK

 

 

 

 

5.6

İdare tarafından staj defteri onaylanmış mı ? (Açılış denetlemeleri dışında periyodik denetlemelerde)

ESY Madde 53, KEK

 

 

 

 

6.

Eğitici

 

 

 

 

 

 

6.1

Kurumda görevli Eğiticiler forma işlendi mi?

 

 

 

 

 

 

6.2

Eğiticiler Eğitim Sınav Yönergesindeki kriterlere uygun mu?

Talimat Madde 11,

ESY Madde 43-46

 

 

 

 

6.3

Meslek dersleri veren eğiticiler yeterli meslek tecrübesine sahip mi?

Talimat Madde 11,

ESY Madde 43-46, KEK

 

 

 

 

6.4

Eğiticiler performansları açısından değerlendirmeye tabi tutuluyor mu?

Talimat Madde 11,

ESY Madde 43-46, KEK

 

 

 

 

6.5

Eğitim ve Öğretimi önemli ölçüde etkileyen Eğitici personel sorunları var mı?

Talimat Madde 11,

ESY Madde 43-46, KEK

 

 

 

 

6.6

Eğitici personelin daha başarılı olmaları için, hizmet içi eğitimler planlanmış mı?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

6.7

Eğitici personel için yenilikler takip edilerek, ilgili dokümanlar temin edilmiş mi?

Talimat Madde 7, KEK

 

 

 

 

6.8

Eğitici/ Eğitmenlerin Belgelerinin fotokopisi alındı mı

 

 

 

 

 

 

7.

Kayıt ve Veri Tabanı Sistemleri

 

 

 

 

 

7.1

Kayıt ve veri tabanı sistemi var mı?

Talimat Madde 8, KEK

GAY 71-79 (İdare)

 

 

 

 

7.2

Sistem belirtilen faaliyetleri kapsamakta mı?

Talimat Madde 7, 12/b, KEK

 

 

 

 

7.3

Sisteme ilgili kayıtların girişlerini yapacak personel açıklanmış mı?

Talimat Madde 7, 8

 

 

 

 

7.4

Sistemin güvenliği yeterli mi?

Talimat Madde 7, 8, KEK

 

 

 

 

7.5

Sistem geliştirilmeye uygun mu?

Talimat Madde 7, 8, KEK

 

 

 

 

7.6

Gerekli tüm bilgiler kayıt altına alınmış mı?

Talimat Madde 7, 8, KEK