Döküman No
ÖİDB.GT.0001
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Diploma-Diploma Eki İşlemleri Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Diploma-diploma ekini, yandal sertifikalarını hazırlamak ve kontrol etmek.

  2. Diploma ve diploma ekinin kayıp, yenileme olması durumunda başvuruya istinaden ikinci nüsha diploma ve diploma ekini hazırlamak.

  3. Diploma defterlerini hazırlamak.

  4. Diploma, Diploma Eklerini ve Yandal Sertifikalarını ilgili yöneticilere imzalattırmak.

  5. Diploma -Diploma Eki Belgelerini, Yandal Sertifikalarını ilgililere vermek.

  6. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

  7. Günlük olarak e-postalarını kontrol etmek ve görevi ile ilgili daire başkanlığının e-postalarını cevaplamak.

  8. Birim web sayfasının görevi ile ilgili bölümlerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeler için Başkanlığa bilgi vermek.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.