Doküman No
ÖİDB.GT.0002
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Lisans Öğrenci İşleri Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Üniversitenin lisans programlarında ki öğrencilere ilişkin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemleri akademik birimlerin kararlarına göre yapmak.

 2. Akademik takvime göre yarıyıl öncesi yapılması gereken işlemleri yapmak ve takip etmek.

 3. Bölüm / Program Ders Planlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girişini ve kontrolünü yapmak.

 4. İlgili dönem derslerini Öğrenci Bilgi Sisteminden açmak ve kontrol etmek.

 5. Öğrencilerin kayıt-kabul işlemlerini yapmak (Yeni kayıt, Ek kontenjan, af, değişim, yatay geçiş, özel öğrenci, değişim programları, çift anadal/yandal, lisans tamamlama vb.).

 6. Derse kayıt işlemlerini (ders ekle-çıkarma, mazeretli) yapmak.

 7. Öğrenci bilgi sistemi işlemlerini yapmak ( derse kayıt, danışman atama, not düzeltme, ders muafiyet, intibak, özlük bilgileri, izin, ayrılma vb.).

 8. Uluslararası öğrenci durum değişikliklerini Daire Başkanlığımız yazı işlerine bildirmek.

 9. Belge (transkript, disiplin, öğrenci belgesi, geçici mezuniyet vb.) düzenlemek ve öğrencilere teslim etmek.

 10. Çift anadal ve yandal öğrencilerinin öğrenim durumlarını takip etmek.

 11. Başarı sıralamalarını tespit etmek.

 12. Mezuniyet işlemlerini yapmak.

 13. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 14. Günlük olarak e-postalarını kontrol etmek ve görevi ile ilgili daire başkanlığının e-postalarını cevaplamak.

 15. Birim web sayfasının görevi ile ilgili bölümlerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeler için Başkanlığa bilgi vermek.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.