Doküman No
ÖİDB.GT.0005
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
18.10.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1.

Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek.

2.

Akademik takvim organizasyonunu yapmak.

3.

Çalışma takviminin hazırlanmasını ve takibini sağlamak.

4.

Öğrenci işlerine ilişkin mevzuatları hazırlamak; bunlarda gerekli olan değişiklikleri yapmak ve mevzuatı sürekli takip etmek.

5.

Başkanlığa bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek.

6.

Birim personelinin iş analizine uygun çalıştırılmasını sağlamak ve iş analizinde gerekli olan güncellemeleri 6 ayda bir yapmak/gözden geçirmek.

7.

Başkanlığın mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak.

8.

Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek.

9.

Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak.

10.

Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.

11.

Daire Başkanlığının faaliyet raporlarını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak.

12.

Daire Başkanlığının hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.

13.

Daire Başkanlığına havale edilen iş ve evrakların ilgili birimlere havalesini yapmak ve gereğini sağlamak; cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

14.

Eğitim-öğretim ile ilgili kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.

15.

Öğrenci Bilgi Sistemini yönetmek.

16.

Birim web sayfasının yönetimini yapmak.

17.

Kontenjan, kabul ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

18.

Öğrencilerin ders kayıt süreçlerini yönetmek.

19.

Öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak.

20.

Program/Ders bilgi paketi sayfası işlemlerini yürütmek.

21.

Uluslararası öğrenci başvuru, kabul, kayıt ve diğer işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

22.

Öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlamak.

23.

Diploma ve diploma eklerinin hazırlanması, ilgililere teslimi ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.

24.

İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

25.

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

26.

Arşivleme işlemlerini yaptırmak ve arşivi düzenlettirmek.

27.

Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.