Döküman No
ÖİDB.GT.0005
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Akademik takvim organizasyonunu yapmak.

 2. Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek.

 3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı birimlerin iş süreçlerini koordine etmek.

 4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı iş süreçleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak.

 5. Eğitim-öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak.

 6. Öğrenci otomasyonunu yönetmek, yönlendirmek.

 7. Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve üst yönetimin onayına sunmak.

 8. Daire Başkanlığının harcama yetkililiği görevini yürütmek

 9. Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak.

 10. Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak.

 11. Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak.

 12. Daire Başkanlığının stratejik planını, faaliyet raporlarını ve brifing dosyasını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak.

 13. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 14. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.