Döküman No
ÖİDB.GT.0006
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Öğrenci Otomasyonu ve İstatistik İşlemleri Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Öğrenci İşleri Daire Başkanı / Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Öğrenci bilgi sistemindeki (ÖBS) temel tanımlamaları (birim, program vb.) yapmak.

 2. Akademik takvime bağlı olarak ÖBS’ne derse kayıt, not girişleri, program-ders bilgi paketleri vb. tarihlerini ÖBS’ye doğru ve zamanında tanımlamak.

 3. ÖBS’de kullanılan sayfaların kontrollerini yapmak. Derse kayıt vb. durumların testlerini yapmak ve tespit edilen sorunları birim yöneticilerine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirmek.

 4. İşleyişsel bir değişiklik veya bir yenilik olduğunda OBS’de ihtiyaç duyulan sayfa yapısını hazırlamak.

 5. ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencileri ÖBS’ye  aktarmak.

 6. YÖKSİS Öğrenci Bilgi transferini her gün kontrol etmek ve günlük gerçekleşmesini sağlamak.

 7. YÖKSİS birim ağacını güncelliğini kontrol etmek.

 8. Resmi yazı ile talep edilen (kurum içi-kurum dışı) ve uygun görülen istatistikleri (Yeni kayıt, ara sınıf ve mezun olan öğrencilerin sınıflarına, yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre vb.) hazırlamak.

 9. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 10. Günlük olarak e-postalarını kontrol etmek ve görevi ile ilgili daire başkanlığının e-postalarını cevaplamak.

 11. Birim web sayfasının görevi ile ilgili bölümlerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeler için Başkanlığa bilgi vermek.

 12. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 13. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.