Doküman No
ÖİDB.GT. 0009
Yayın Tarihi
18.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

Şube Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1.

İlgili Mevzuatlar çerçevesinde, Üniversitenin tüm birimlerindeki öğrencilere ilişkin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

2.

Akademik Takvim hazırlama işlemlerini yapmak.

3.

Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri ve mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek üzere kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımının sürekli olarak mevzuatına uygun, ihtiyaca cevap verir şekilde çalışır durumda bulunmasını sağlamak.

4.

Program/Ders bilgi paketi sayfası işlemlerini yürütmek.

5.

Web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.

6.

Hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda amirine yardımcı olmak.

7.

Birimi ile ilgili yazı, tutanak ve formları teslim almak, gerekli cevapları yazmak, paraf sonrası amirine sunmak, yazışmaları sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalatıp, arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak.

8.

Biriminde, yapılan toplantılara mazeretleri haricinde düzenli olarak katılmak, bu toplantılarda, birim faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemleri, sorunları, görüş ve önerilerini sunarak, bilgi paylaşımını, işbirliği ve uyumu sağlamak.

9.

Bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak, mevcut araç, gereç ve her türlü malzemenin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak konusunda amirlerine yardımcı olmak.

10.

Biriminim gereksinimi olan hizmetlerin,  her türlü kırtasiye vb. malzemelerinin alınmasını, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar vb. demirbaşların korunması ve bakımlarının yapılmasını bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak, hizmet ve malzeme alımlarıyla ilgili olarak amirine öneriler sunmak.

11.

Biriminin çalışma düzeni ile ilgili değişiklikler konusunda amirine öneride bulunmak, Uygulamalarda görülen aksaklık ve sorunları giderici önlemleri almak ve yetkisi dışında olanlar için gerekli önerilerde bulunmak.

12.

Personele amirinin bilgisi doğrultusunda iş vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.

13.

Görevlendirilmesi halinde amirinin yerine vekâlet etmek.

14.

Kurum tarafından planlanan hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere görev alanı ile ilgili konularda kendini yetiştirmek.

15.

Görevlendirildiği komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak.

16.

İşyerinde disiplinli bir çalışma ortamı yaratmak.

17.

Uygulamada karşılaşılan güçlük ve tıkanıklıkları gidermek, gereken tedbirleri almak ve uygulamak, yetkisi dışında kalanlar için amirine öneride bulunmak.

18.

Birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

19.

Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

20.

Yöneticiler tarafından yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.