Doküman No
ÖİDB.GT.0008
Yayın Tarihi
16.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / VHKİ / Memur / Sekreter

3. Görev Unvanı

Uluslararası Öğrenci İşleri Personeli

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Öğrenci İşleri Daire Başkanı / Öğrenci İşleri Şube Müdürü

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Uluslararası öğrenci kontenjan ve ek kontenjan, başvuru, kabul ve kayıt işlemlerine ilişkin duyuruyu hazırlamak.

 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Uluslararası öğrenci kontenjan başvurularının online alınması için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamak.

 3. Uluslararası öğrenci kontenjanlarına yapılan başvuruları kontrol etmek, onaylamak / reddetmek.

 4. Uluslararası öğrenci kontenjanları sonuçlarını ilan etmek ve kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektuplarını göndermek.

 5. Kabul mektupları gönderilen adayların listesini Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Dış İşleri Bakanlığına bildirmek

 6. Başvuru yapan öğrencilerin belge ve sistemdeki bilgilerinin doğruluğunu teyit ederek kesin kayıt işlemlerini yapmak.

 7. Kesin kaydı yapılan öğrencileri öğrenci bilgi sistemine aktarmak.

 8. Kabul mektubu gönderilen adayların kayıt durumlarını İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmek.

 9. Uluslararası öğrenci olarak kayıtlı olanların her dönem durumlarını (Yeni kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, mezun vb.)  İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirmek.

 10. Gerekli belgeleri (transkript, disiplin, öğrenci belgesi, geçici mezuniyet vb.) düzenlemek ve öğrencilere teslim etmek.

 11. Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

 12. Günlük olarak e-postalarını kontrol etmek ve görevi ile ilgili daire başkanlığının e-postalarını cevaplamak.

 13. Birim web sayfasının görevi ile ilgili bölümlerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeler için Başkanlığa bilgi vermek.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.