Döküman No
TBMYO.GT.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Teknik Bilimler MYO

2. Kadro Unvanı

Teknisyen / Tekniker

3. Görev Unvanı

Teknisyen  / Tekniker

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yüksekokul Müdürü, Müdür Yrd., Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri,

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kendisine yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak iş güvenliğini ön planda tutarak hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yardımcı olmak.

 2. Üniversitemiz kalite yönetim sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

 3. Sorumlusu olduğu atölye ve laboratuvarlar için sorumlu öğretim elemanının talep ettiği bilgileri vermek.

 4. Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, kalibrasyon, bakım-onarım ve yapılan değişikliklere ait kayıtlarını tutmak.

 5. Atölye, laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve eksiklikleri ilgili atölye-laboratuvar sorumlusuna, Bölüm Başkanlığına, Yüksekokul Sekreterliğine yazılı olarak bildirmek.

 6. Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak bunları yapmak veya yaptırmak.

 7. Atölye- laboratuvar ekipmanlarının kullanıma hazırlanmasında sorumlu öğretim elemanına yardımcı olmak, kullanım talimatları doğrultusunda kullanımlarını sağlamak.

 8. Sorumlusu olduğu-atölye-laboratuvarların altyapı bakım ve temizliğini periyodik olarak yaptırmak.

 9. Sorumlusu olduğu atölye-laboratuvar ve Meslek Yüksekokulunda kadrosuyla ilgili oluşabilecek arıza, bakım onarım işlerini bilgisi ve tecrübesi dâhilinde yürütmek.

 10. Sorumlusu olduğu atölye-laboratuvarda varsa döner sermaye kapsamında yapılan işlerin yapılmasına katkıda bulunmak, takibini yapmak.

 11. Sorumlusu olduğu atölye-laboratuvara ihtiyaca binaen talep edilecek makine–teçhizatın bilgilerini çıkarmak, teknik şartname hazırlamada yardımcı olmak ve fayda maliyet analizini yapmak.

 12. Mevzuat çerçevesinde amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.

 13. Meslek Yüksekokulundaki teknik işleri ilgilendiren kadrosuyla ilgili tüm konularda gerekli tüm faaliyetleri Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yapmak, sonuca ulaşmayı engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak.

 14. Meslek Yüksek Okulu teknikeri-teknisyeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken her türlü araç-gereç ve malzemeyi kullanma yetkisine sahiptir ve ilgili Bölüm Sorumlusu, MYO Sekreteri, MYO Müdür Yardımcısı ve MYO Müdürüne karşı sorumludur.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.