Doküman No
PMYO.GT.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1. Birimi

Pazar Meslek Yüksekokulu

2. Kadro Unvanı

Profesör / Doçent / Dr. Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi

3. Görev Unvanı

Laboratuvar Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Müdür / Müdür Yrd. / Bölüm Bşk. / Bölüm Bşk. Yrd. / Anabilim Dalı Bşk.

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.

 2. Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 3. Sorumlusu olduğu laboratuvarı sevk ve idare etmek, yönetmek.

 4. Sorumlusu olduğu birimin iş güvenliğine uygun şartlarda çalışmalarını sağlamak, çalışma esnasında iş güvenliğine ait tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, bu konuda eğitmek, yetiştirmek ve denetlemek.

 5. Sorumlusu olduğu donanım, araç, gereç ve cihazların bakımlı ve faal durumda bulunmalarını, özenle,  dikkatle ve amacı içinde kullanılmasını temin etmek, denetlemek ve kontrolünü sağlamak.

 6. Sarf malzemesinin tasarruf tedbirlerine ve çalışma planlarına uygun kullanılmasını sağlamak. Stok yönetimini sürdürmek, ihtiyaç duyulan malzeme veya materyali tespit ederek bakım onarım talebini zamanında bildirmek ve sonuçlanıncaya dek izlemek.

 7. İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzeme ile ilgili “Teknik Şartname” hazırlamak veya yapılacak çalışmaya teknik destek vermek.

 8. Sorumlusu olduğu laboratuvara gelen isteklerinin önemi ve önceliği gözetilmek suretiyle iş istek tarihlerine ve çalışma planının gerektirdiği işi birleştirme veya gruplandırma doğrultusunda adil ve hakkaniyetle yürütmek.

 9. Çalıştığı birim ve ilgili bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek.

 10. İlgili bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve danışmanlık yapmak.

 11. Sorumlu olduğu Laboratuvarın faaliyet raporlarını istenilen zamanlarda bölüm başkanlığına sunmak ve dönemlik akademik faaliyetlerini liste halinde bölüm başkanına sunmak.

 12. Sorumlusu olduğu ders ve laboratuvarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.

 13. Ödev, proje vb. değerlendirmelerde, uygulama, laboratuvar vb. çalışmalarda öğretim elemanlarına yardımcı olmak.

 14. Araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek