Doküman No
RTEÜ.GT.0001
Yayın Tarihi
18.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
KYS Çalışma Grubu
Onaylayan
Kalite Koordinatörü

1. Birimi

Enstitü / Fakülte / Meslek Yüksekokulu / Yüksekokul

2. Kadro Unvanı

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi

3. Görev Unvanı

Dekan / Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.

 2. Birimdeki kurullara başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.

 3. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 4. Birimin misyon ve vizyonunu belirler; bunu tüm çalışanları ile paylaşmak, gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek.

 5. Her yıl birimin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak.

 6. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak.

 7. Birimin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunmak.

 8. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulunun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 9. Birimin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

 10. Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.

 11. İdari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmalar yapmak.

 12. Birimin değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

 13. Eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek.

 14. Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

 15. Araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

 16. Programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

 17. Birimin stratejik planını hazırlanmasını sağlamak.

 18. Birimin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.

 19. Birimin yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

 20. Birimini üst düzeyde temsil etmek.

 21. Her öğretim yılı sonunda birimin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

 22. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.

 23. Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.

 24. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 25. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.