Döküman No
GS.GT.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Genel Sekreterlik

2. Kadro Unvanı

Genel Sekreter

3. Görev Unvanı

Genel Sekreter

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. 124 sayılı Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname uyarınca; Üniversite idari teşkilatının başı olarak çalışmalarda bulunmak.

 2. Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı çalışmalar dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile çalışmalarda bulunmak.

 3. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

 4. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

 5. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

 6. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak.

 7. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

 8. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

 9. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

 10. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 11. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 12. Genel Sekreter görevleri itibariyle Rektöre karşı sorumludur.