Döküman No
GS.GT. 0008
Yayın Tarihi
18.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Rektörlük

2. Kadro Unvanı

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi

3. Görev Unvanı

Yönetim Temsilcisi Yardımcısı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yönetim Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi içerisinde geri bildirimleri ele alma proseslerinin ve hedeflerinin kurulması süreçlerinde gerekli hazırlık çalışmalarını yürütmek

  2. Geri bildirimleri ele alma proseslerinin kuruluşun Geri Bildirim Yönetimi Politikasına uygun olarak planlanmasını, tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla gerekli faaliyetleri Yönetim Temsilcisinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirmek.

  3. Etkili ve verimli bir geri bildirimleri ele alma prosesi için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını belirlenmesi ve tahsisi sürecinde gerekli çalışmaları yürütmek.

  4. Geri bildirimlerin ele alınma sürecini ve paydaş memnuniyet düzeyini Yönetim Temsilcisi talimatları doğrultusunda izlemek.

  5. Paydaş geri bildirimlerinin yönetimi sürecinde tüm sorumlular arasında koordinasyonu desteklemek.

  6. Paydaş geri bildirimlerinin yönetim süreci ile ilgili performans raporunun hazırlanması ve üst yönetime sunulması sürecinde gerekli hazırlıkları yürütmek.

  7. Geri bildirimleri ele alma proseslerinden ve paydaş odaklı yaklaşımdan tüm paydaşların haberdar olmasının sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaları planlamak ve Yönetim Temsilcisine sunmak.

  8. Yönetimi çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilecek toplantılarda gerekli hazırlıkları yapmak.

  9. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticileri tarafından görev alanıyla ilgili yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.