Doküman No
GS.GT.0003
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Rektörlük

2. Kadro Unvanı

Profesör

3. Görev Unvanı

Rektör

4. Bağlı Bulunduğu Amir

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

 2. Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek.

 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

 4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

 5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

 6. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesini sağlamak.

 7. Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak.

 8. Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.

 9. Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesini sağlamak.

 10. Bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasını sağlamak.

 11. Bir geri bildirim ele alma yönetim temsilcisi atamak ve verilen yetki ve sorumluklara ilave olarak yönetim temsilcisinin sorumlulukarını ve yetkisini tayin etmek.

 12. Geri bildirimleri ele alma proseslerini etkili bir şelilde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirme sağlamak için, periyodik olarak gözden geçirme faaliyetleri yapmak.

 13. Yukarıdaki görevlerin alt birimlere aktarılmasını, takip ve kontrol edilmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlamak.

 14. Diğer kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde verilen görevleri yapmak.

 15. 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.