Doküman No
GS.GT. 0009
Yayın Tarihi
14.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Rektörlük

2. Kadro Unvanı

Profesör, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı

3. Görev Unvanı

Proses Sahibi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Yönetim Temsilcisi

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  1. Sorumlu olduğu proses ile ilgili gelen geri bildirimleri ve oluşturulan düzeltici faaliyet formlarını takip etmek.

  2. Sorumlu olduğu proses ile ilgili gelen geri bildirimleri ve açılan düzeltici faaliyetleri kurumun Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Politikasına ve Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürüne uygun olarak yanıtlanmasını sağlamak.

  3. Tanımlı süre içerisinde yanıtlanamayan geri bildirimlerde sorumlu birim amirinin talep etmesi halinde ek süre tanımlamak veya geri bildirimi kendi sorumluluğuna almak.

  4. Tanımlı süre içerisinde çözümlenemeyen ve birim amirinin yetkisi dahilinde çözülmesi mümkün gözükmeyen düzeltici faaliyetleri üzerine almak ve bu uygunsuzlukların giderilebilmesini sağlamak amacıyla yeterli sayıda ve ihtiyaç görülen alanlardaki üyelerden oluşan çözüm komisyonu kurmak.

  5. Uygunsuzlukların çözümü için kurulan komisyona başkanlık etmek.

  6. Periyodik olarak yapılan toplantılarla, uygunsuzlukların giderilmesine yönelik yürütülen faaliyetler hakkında Yönetim Temsilcisini bilgilendirmek.

  7. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticileri tarafından görev alanıyla ilgili yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.