Döküman No
GS.GT.0004
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Rektörlük

2. Kadro Unvanı

Profesör

3. Görev Unvanı

Rektör Yardımcısı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi görev dağılım çizelgesinde belirlenen yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili olarak Rektöre yardımcı olmak.

  2. Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerin iş ve işlemlerini kontrol etmek.

  3. Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerde görev yapan personel üzerinde gerekli denetim ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

  4. 2547 Sayılı Kanununda belirtilen diğer görevleri yürütmek.

  5. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  6. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

  7. Sorumlu olduğu diğer hususlarda (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, sağlık) Rektör tarafından belirlenen yetki ve sorumluluklar dahilinde ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.