Döküman No
GS.GT. 0007
Yayın Tarihi
18.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Rektörlük

2. Kadro Unvanı

Profesör

3. Görev Unvanı

Yönetim Temsilcisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi içerisinde geri bildirimleri ele alma proseslerinin ve hedeflerinin kurulmasını sağlamak.

 2. Geri bildirimleri ele alma proseslerinin kuruluşun Geri Bildirim Yönetimi Politikasına uygun olarak planlanmasını, tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

 3. Etkili ve verimli bir geri bildirimleri ele alma prosesi için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını belirlemek ve tahsis etmek.

 4. Geri bildirimlerin ele alınma sürecini ve paydaş memnuniyet düzeyini izlemek.

 5. Paydaş geri bildirimlerinin yönetimi sürecinde tüm sorumlular arasında koordinasyon sağlamak.

 6. Paydaş geri bildirimlerinin yönetim süreci ile ilgili performans raporu hazırlamak ve üst yönetime sunmak.

 7. Geri bildirimleri ele alma proseslerinden ve paydaş odaklı yaklaşımdan tüm paydaşların haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek.

 8. Periyodik olarak yapılan toplantılarla, yönetimi çalışmalar hakkında bilgilendirmek.

 9. Kalite Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile ilgili tüm dokümanların sürekli kullanılır halde olmasını temin etmek.

 10. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 11. Yöneticileri tarafından görev alanıyla ilgili yazılı ve sözlü verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.