Doküman No
GS.GT.0006
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü

2. Kadro Unvanı

Bilgisayar İşletmeni

3. Görev Unvanı

Evrak Kayıt Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’su için gelen yazıların EBYS’den kabul etmek.

  2. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’ya girecek kararların gündeminin hazırlanarak Rektöre sunmak.

  3. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gündeminin tarih ve saatinin üyelere e- posta ile bildirmek.

  4. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato’ya girecek gündem maddelerini toplantı için sunuma hazırlamak.

  5. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarını hazırlamak,  gerekli imzaların tamamlanmasını sağlamak.

  6. Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi ve kesinleşen kararların dosyalamalarını yapmak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.