Döküman No
GS.GT.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Genel Sekreter

1. Birimi

Genel Sekreterlik

2. Kadro Unvanı

Genel Sekreter Yardımcısı

3. Görev Unvanı

Genel Sekreter Yardımcısı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekreter yardımcı olmak,

 2. İktisadi İşletme Müdürlüğü Yönetim Kurulu başkanlığı yapmak,

 3. Rektörlük ve Genel Sekreterlik birimlerinin gerçekleştirme görevlisi olarak gereken işlemleri yürütmek,

 4. Genel Sekreterliğin İç Kontrol Komisyon Başkanlığını yürütmek,

 5. Genel Sekreterliğin Kalite Yönetim Sistemi Komisyon Başkanlığını yürütmek,

 6. Birim personellerinin yıllık izin, hastalık izni, mazeret izin onaylarını yapmak,

 7. İl içi araç ve sürücü görevlendirme onaylarını yapmak,

 8. Yetki alanı ile ilgili birimlerin iş ve işlemlerini kontrol etmek,

 9. Yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili birimlerde görev yapan personel üzerinde gerekli denetim ve gözetim faaliyetini gerçekleştirmek,

 10. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 11. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 12. Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter tarafından belirlenen yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili işlemlerin yürütülmesinden Genel Sekretere karşı sorumludur.