Doküman No
YİTDB.TL.0006
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1 Güç Kaynağı Periyodik Bakım Hizmetlerinde Yapılacak İşler

 1. Güç kaynaklarının yıllık periyodik bakım hizmeti yapılacaktır.
 2. Güç kaynağı sisteminin genel temizliği, iç ve dış toz temizliği yapılacaktır.
 3. Tüm elektriksel bağlantılar ve elektronik kartların işlevleri kontrol edilecektir.
 4. Çeviricinin işlevleri, Statik By-Pass’ın işlevleri ve Manuel By-Pass’ın işlevleri kontrol edilecektir.
 5. Dâhili elektronik besleme kaynaklarının işlevleri ve güç elemanlarının işlevleri kontrol edilecektir.
 6. Akü bağlantıları kontrol edilecektir.
 7. Akülerin ve rafların temizliği yapılacaktır.
 8. Akülerin kapasitesi kontrol edilecektir. Akü voltaj ölçümleri yapılacaktır.
 9. Tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik kontrolleri yapılacaktır.
 10. Topraklama ve tesisat kontrolleri yapılacaktır.   
 11. Soğutma ve fan gruplarının kontrolü yapılacaktır.
 12. Güç kaynağı paneli üzerinden fonksiyon testleri yapılacaktır
 13.  Bakım ve Onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç-gereç ve yüklenici tarafından temin edilecektir.
 14. Periyodik bakım hizmetleri mesai saatleri 08.00-17.00 (sekiz otuz - on yedi) arasında İdarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde İdare’nin onayı ile mesai saatleri dışında da çalışma yapılabilecektir.
 15. Bakım ve onarım 7 gün/24 saat/365 gün ve resmi tatiller dâhildir. Kurum İdaresi; Güç kaynağı arızalanması halinde, arızayı yüklenicinin bildirdiği telefon ve fax numarasına günün 24 saatinde bildirebilir. Bildirim tarih ve saatleri hakkında kurum kayıtları esas alınacaktır. Yüklenici bu hususta ulaşılabilecek telefon ve fax numaralarını kurum idaresine bildirecektir.
 16.  İdare hafta içi, hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri de dâhil haftada 7 gün / günde 24 saat arıza hizmeti için sözlü veya yazılı (yazı, faks, vb.) talepte bulunabilecektir. Yüklenici en geç 4 saat içerinde arızaya müdahale etmek zorundadır.
 17. Yüklenici makine ve ekipmanlara ait arızalı parçaları öncelikle tamir edecektir. Tamiri mümkün olmayan parçaları ise İdare’nin onayını aldıktan sonra yenisi ile değiştirecektir. Tamir edilen veya değiştirilen parçanın fiyatı İdare’ce piyasa koşullarına göre araştırıldıktan sonra yüklenici tarafından ayrıca fatura edilecektir. İdare dilerse yedek malzemeyi kendi tedarik ederek yükleniciden ücretsiz olarak yerine takmasını isteyebilir. Tamir edilme veya değiştirme süresi en fazla 7 gündür.  
 18. Yüklenici bakımlarda azami dikkat ve özenin gösterilmemesi, tekniğine uygun bakım yapılmaması ve işçilikten kaynaklanan arızalar sebebi ile sistemlerin arızaya geçmesi halinde verilen zararın tamamını karşılamakla yükümlüdür.
 19.  Bakım ve işletim hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmaması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
 20.   Bakım işlemi sırasında ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıkları hizmet bölgesi sınırları içinde İdare tarafından gösterilen yere bırakılacaktır.
 21.   Yüklenici yapacağı her türlü bakım onarımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan İdare sorumlu tutulmayacaktır.
 22.  Bakım işlemleri sırasında Yüklenicinin yetkili elemanlarının yapabileceği hata, atlama ve ihmal sebebi ile ortaya çıkabilecek maddi ve bedeni zararlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
 23. Periyodik olarak bakım ve onarımları yapılacak olan Güç Kaynağı arıza yaptığında değişmesi gerekebilecek tüm parçalarının (mekanik-elektrik) tek tek parça fiyatlarını yüklenici teklifleriyle kuruma verecektir. Güç kaynağı değişmesi gereken yedek parça, malzeme veya cihazı yüklenici, idare Yönetimine rapor edecektir. Montaj ve güç kaynağı çalışır duruma getirilmesi yükleniciye ait olup ek bir ücret talep edemez. Temin edilen aküler en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Yapılacak her türlü periyodik onarım ve bakım işleri idari yönetimin gözetiminde (bilgisi) dahilinde olacaktır.
 24. Bakım ve onarımlarda parça değişimlerine esas olmak üzere, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi TSE uygunluk belgesi, ISO veya CE belgesi ve malzeme üzerinde ISO veya CE işareti olacak, yönetmelikler ve tüzüklerde istendiği gibi TSE’ye uygunluk belgesi ile ISO ve CE belgeleri ile işareti olmayan malzeme kabul edilmeyecektir.
 25. Periyodik bakım sırasında bina yapısına zarar verilmeden bakım gerçekleştirilecektir. Bakım sırasında İdare mallarında meydana gelen zararlar yüklenici ücretsiz olarak düzeltilecektir.
 26. Yüklenici periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılmış işleri 3 nüsha rapor ederek raporu yüklenici teknik elemanı ile mahal indeki yetkiliye imzalatacaktır. İmzalanan evrakta ilgili kişinin mührü de bulunacaktır. İmzalanmamış bakım formaları geçersiz olacaktır.
 27. Periyodik bakım sırasında enerji çarpmalarına karşı çalışma güvenliği önlemi için çalışma alanına yalıtımlı kauçuk halı kullanılacaktır.
 28. Yüklenici, güç kaynağı bakım ve onarım işini alt yükleniciye veya taşerona kesinlikle devredemez.

 

2.2. Güvenlik Talimatı ve Diğer Hususlar

 1. Ünitenin içinde kullanıcı tarafından değiştirilebilecek herhangi bir parça yoktur. Kesinlikle içi açılmamalıdır.
 2. Ünite sadece 2 kutuplu 3 iletkenli topraklı prize bağlanmalıdır. Başka prizlere bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir
 3. Acil durumlarda üniteyi derhal kapatmak için Açma/Kapama düğmesine 4 saniye süre ile basın ve sonra besleme kablosunu AC kaynaktan çekin.
 4. Güç kaynağının içine sıvı veya yabancı nesnelerin girmemesine dikkat ediniz.
 5. İçecek veya sıvı olan kapları güç kaynağının çevresinde ve üstünde bırakılmamalıdır.
 6. Güç kaynağının girişini kendi çıkışına bağlanmamalıdır.
 7. Güç kaynağının çıkışına çoklu priz bağlamamalıdır.
 8. Güç kaynağının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla havalandırma deliklerinin kapatılmaması gerekmektedir. Güç kaynağını doğrudan güneş ışığı alan yerlere veya ısıtıcı ve ocak gibi ısı kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır.
 9. Güç kaynağı temizlenmeden önce kapatıp prizden çekin ve temizlik için sıvı veya sprey temizleyici kullanılmamalıdır. Kuru bez ile temizlenmelidir.
 10. Aküler ateşe atılmamalıdır.
 11. Akülerin içini açmayınız veya parçalamayınız. İçlerindeki elektrolit cilde, gözlere, insan sağlığına ve çevreye zararlıdır.
 12. Aküleri değiştirirken aynı sayıda ve tipte akü ile değiştiriniz.
 13. Güç kaynağını besleyen şebeke prizi güç kaynağına yakın bir yerde ve kolay erişilebilir olmalıdır.
 14. Akülerin üstünde çalışılırken aşağıdaki tedbirler alınmalıdır.

- Saat, yüzük ve diğer metal nesneleri çıkartılmalıdır.

-İzole tutamaçlı aletler kullanılmalıdır.

- Lastik bot ve eldiven kullanılmalıdır.

- Aletleri ve metal parçaları akülerin üstünde bırakılmamalıdır.

- Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce saarj kaynağı ayrılmalıdır.