Doküman No
YİTDB.TL.0008
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1 Aylık Periyodik Bakım ve Onarımda Yapılması Gerekenler;  

 

 1. Motorun yağ seviyesi, yağ basıncı kontrol edilecek, egzoz sistemi ve turbo kontrolü yapılacak, alternatör, transfer tesisatı, transfer panosu ve kontrol panosu genel olarak kontrol edilecek; herhangi bir aksaklık varsa giderilecektir.
 2. Motorun soğutma suyu sıcaklık derecesi kontrol edilecek, motorun su ve antifriz derecesi kontrol edilecek, eksikse tamamlanacaktır.
 3. Hava filtresi, göstergesi ve hava emiş sistemi kontrol edilecektir. Aksaklık varsa giderilecektir.
 4. Yakıt tankındaki yakıt seviyesi kontrol edilerek kalan yakıt miktarı servis formuna yazılacaktır. Kalan yakıt jeneratörün uygun çalışması için yeterli değilse ilgili teknik personele bildirilecektir.
 5. Yakıt tankı havalandırma kapağının açık olup olmadığı kontrol edilecek ve sürekli açık kalması sağlanacaktır.
 6. Radyatör petekleri temizlenecek hortum ve bağlantıları kontrol edilecektir.
 7. Akümülatörlerin suyu(elektrolit seviyesi), kablo bağlantıları ve kutup başları kontrol edilecek eğer oksitlenme varsa temizlenecek gerek duyulursa kutup başları değiştirilecektir. Akü şarj cihazı kontrol edilecek.
 8. Jeneratör kabininde ve motorunda yağ, su, yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilecek, varsa bu sızıntılar tamir edilecektir.
 9. Jeneratör kabininin aydınlatması kontrol edilecek faal olması sağlanacaktır.
 10. Jeneratördeki tüm elektriksel bağlantılar kontrol edilecek gevşek olan bağlantılar sıkıştırılacaktır. Jeneratörün topraklaması kontrol edilecek. Topraklama uygun değilse, uygun değere düşürülecektir.
 11. Jeneratör güç devresi, kumanda devresi kontrol edilecek. Jeneratörün alarm ve stop kontrolü yapılacak.
 12. Bütün V kayışların gerginlik kontrolü yapılacak yırtık varsa değiştirilecektir.
 13. Motor blok suyu ısıtıcısı ve yakıt tankı ısıtıcılarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek, eğer çalışmıyorsa çalışır duruma getirilecektir.
 14. Cihazın bakım ve onarımlarının, teknik ve standartlara(üretici firmanın belirlediği şartlara, yönetmelik ve kanunlara ) uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyandan dolayı bakım işini üstlenen yüklenici firma üniversitemize karşı sorumlu olacaktır.
 15. Yukarıda belirtilen kontroller yapıldıktan ve gerekli onarım işlemleri bitirildikten sonra jeneratör boşta 15 dakika çalıştırılacak ve yüke verilecektir. Jeneratör çalışırken aşağıda belirtilen kontroller yapılacak; daha sonra durdurularak çalışmaya hazır halde ( Standby konumunda) bırakılacaktır.

- Jeneratör kabininde ve motorunda yağ, su ve yakıt sızıntısının olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Jeneratör su sıcaklık kontrolü (hararet olup olmadığı) yapılacaktır.

- Titreşim ve gürültülü çalışma gibi motorun çalışma şeklinde bir anormallik olup olmadığı kontrol edilecektir.

- Jeneratör yükte çalışırken ve yüke giriş çıkış zamanları, frekans, gerilim ve akım değerleri kontrol edilecektir. Jeneratörün çalışma saati kontrolü yapılacaktır.

- Tüm göstergeler kontrol edilecektir.

16.Yukarıdaki maddelerde herhangi bir aksaklık tespit edilirse giderilecektir ve ilgili personele bilgi verilecektir.

2.2 Yıllık Periyodik Bakım ve Onarımda Yapılması Gerekenler;

Yıllık bakımda aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

 1. Motor üzerindeki musluklar açılarak soğutma suyu boşaltılacaktır.
 2. Sisteme temiz su ve antifriz konularak sızıntı kontrolü, bağlantı elemanlarının kontrolü yapılacaktır.
 3. Yakıt filtreleri değiştirilecektir.
 4.  Motor yağı ve yağ filtreleri değiştirilecektir.
 5.  Hava filtreleri değiştirilecektir.
 6.  Kontrol panelinde herhangi alarm ya da bakım zamanı geldi vb. uyarıların silinmesi için gerekli yazılımların temin edilmesinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.
 7. Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra, aylık periyodik bakım ve onarımda yapılması gereken tüm işlemler ve kontroller yıllık bakımda da tek tek yapılarak yıllık bakım tamamlanacaktır. Jeneratör çalışmaya hazır halde otomatik konumda bırakılacaktır.
 8. Yüklenici, jeneratör bakım formunu, aylık bakım çalışmasını müteakip ve yıllık bakım çalışmasını müteakip düzenleyerek idareye(ilgili teknik personele) teslim edecektir.

2.3 Arıza ve Onarım

 1. Yüklenici tarafından, arıza bildirimlerinin yapılacağı telefon ve faks bilgileri, yer teslimi ile birlikte İdareye bildirilecektir. 
 2. Jeneratörlerde meydana gelen arızalar, bina sorumluları tarafından yükleniciye bildirilecektir.
 3. Arıza bildirimini müteakip 2(iki) saat içerisinde arızalara müdahale edilecektir. Meydana gelen arızalar; parça değişimi gerektirmeyen durumlarda 6 (altı),  parça değişimi gerektiren durumlarda yedek parçanın teminini müteakip 10 (on) saat içinde giderilerek jeneratörlerin faal hale getirilmesi sağlanmalıdır.

2.4. Parça değişimi;

 1. İhale konusu jeneratörlerde değişimi gereken parçaların tedariki İdare tarafından yapılacak ve değişim, montaj ve hizmete alma işlemi yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
 2. Arızalanan parçaların öncelikle arızalarının giderilmesi yoluna gidilecek, ancak tamiri mümkün olamayan parçaların, tamiri mümkün olmadığına dair İdare onayı alındıktan sonra, değişimi yapılacaktır.
 3.  Değişimi yapılan parçaların tamamı temizlenerek İdareye teslim edilecektir.

2.5 Tadilat ve yenileme işlemleri;

Tadilat ve yenileme işlemleri hizmet alımı dışında olup, İdare tarafından ayrıca yapılacaktır.

           

2.6. Güvenlik Tedbirleri

 1. Bakım, onarım ve arıza giderme faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici tarafından alınır. İşlerinden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, yükleniciye aittir.
 2. Bakım esnasında, bakım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, yükleniciye aittir.

 

2.7. Tutulacak  Kayıtlar

Hizmetin ifasına ilişkin ihale dokümanında ve sözleşmede belirtilen tutanaklar ile diğer belgeler ve ayrıca yönetmelikte belirtilen belgeler ile jeneratörlerin bakımına ilişkin diğer mevzuatlarda belirtilen zorunlu kayıtlara ilişkin belgeler yüklenici tarafından hazırlanarak İdarenin onayına sunulur.

 

2.8. Jeneratör Kullanma Talimatnamesi

 1. Jeneratör sorumlu kişi tarafından çalıştırılmalıdır.
 2. Jeneratörü çalıştıran kişi uygun kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. (Yalıtkan tabanlı ayakkabı, eldiven)
 3. Jeneratörün çalışması esnasında yakıt ikmali yapılmamalıdır.
 4. Jeneratörün çalışması esnasında görülen aksaklıklar not edilerek ilgililere bilgi verilmelidir.
 5. Jeneratörün bulunduğu alanda kesinlikle sigara içilmemelidir.
 6. Periyodik kontrolleri düzenli aralıklarla yapılmalı ve periyodik bakım ve onarımlarda ilgili ekibe sorumlu teknisyen tarafından eşlik edilerek cihazda değişimden kaynaklı meydana gelen kullanım farklılıkları kullanıcısına bildirilmelidir.
 7. Periyodik bakımlar tamamlandıktan sonra jeneratör, otomatik konumuna alınacaktır.

 

2.9.Hüküm Bulunmayan Haller

Hüküm bulunmayan hallerde, ilgili TSE standardı yönetmelik hükümleri; diğer hallerde genel hükümlere göre işlem yapılır.