Doküman No
YİTDB.TL.0013
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Güvenli Bakım İçin Kurallar

 

2.1.1. Aylık Periyodik Bakım ve Onarım Yapılması Gerekenler

 1. Periyodik bakımlar esnasında aşağıdaki kontroller rutin bir şekilde yapılacak mesai saatleri içerisinde bakım işlemi bitiminde ilgili cihazlar çalışır halde idareye teslim edilecektir.
 2. Konsol tuş takımı lastiği ve spiral kordon kontrolü yapılacak, gerektiğinde değişimi yapılacaktır.
 3. Sistem işlev kontrolü yapılacaktır.
 4. Personelin eğitimi güncelleştirilecektir.
 5. Yüklenici firma, telefon aygıtlarında ve dâhili ya da harici telefon tesisatında meydana gelen arızalar ve santrale yeni telefon aygıtı bağlanması ya da dahili telefon tesisatı yapılması konusunda danışmanlık yapacaktır.
 6. İdare istediği zaman santral sisteminde program değişikliği talep edebilir. Yüklenici firma bu hizmeti her istendiğinde bedelsiz olarak yerine getirecektir.
 7. Dahili hatlarda numara değişikliklerini idarenin isteği doğrultusunda yapacak ve Yüklenici firma bu hizmeti her istendiğinde bedelsiz olarak yerine getirecektir.
 8. Üniversite teknik personelleri tarafından arızalı olduğu tespit olunan santral kartları, firma tarafından kontrol edilecek ve onarılabilecek düzeyde olanlar ücretsiz onarılacaktır. Kart onarılıncaya kadar yüklenici firma, stokundaki sağlam kartı santral mahalline göndererek haberleşmenin devamını sağlayacaktır.
 9. El telefonlarının bozuk kablo, mikrofon ve kulaklıkları onarılacak, onarılamayanlar yenisi ile değiştirilecektir.
 10. Santrallerin redresör ünitesi kontrol edilecek, redresörlerin alt limit ve üst limit ayarları gözden geçirilecek ve akülerinin şarj durumları kontrol edilecektir. Gerekli temizlikleri yapılacak ve uygun halde olması sağlanacaktır.
 11. Santrallerdeki modem sistemleri kontrol edilecektir. Uygun şekilde çalışması sağlanacaktır.
 12. Sistemdeki mevcut tüm parça, kart, ünite ve program kontrolleri yapılacaktır. Gerekli bakımları yapılacaktır. Sistemin sorunsuz bir şekilde çalışması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
 13. Burada belirtilmeyen santral muhteviyatlarının tamamı bakım-onarım kapsamında olacaktır.

2.1.2.Arıza ve Onarım

 1. Telefon santrallerinde meydana gelen arızalara, arıza bildirimini müteakip 2 saat içerisinde müdahale edilecektir. Arızalara müdahale 24 saat/7 gün ulusal bayram ve diğer tatil günlerini de kapsar.
 2. Onarım, cihazların bulunduğu yerde yapılır. Onarımın cihaz mahallinde yapılma imkânının olmadığı durumlarda atölyeye götürülmesi gerekiyorsa, gerekçelerinin de yer aldığı servis formu düzenlenip idareye imzalatıldıktan sonra götürülecektir. Bu süre zarfında geçici telefon santrali sağlanarak hizmetin devamı sağlanacaktır. Bu şekilde yapılan onarım çalışmaları hiçbir şekilde 15 günü geçemez.

2.1.3.Parça  Değişimi

 1. Telefon santrallerinde değişimi gereken parçaların tedariki İdare tarafından yapılacak ve değişim, montaj ve hizmete alma işlemi yüklenici tarafından yerine getirilecektir.
 2.  Arızalanan parçaların öncelikle arızalarının giderilmesi yoluna gidilecek, ancak tamiri mümkün olamayan parçaların, tamiri mümkün olmadığına dair İdare onayı alındıktan sonra, değişimi yapılacaktır.
 3. Değişimi yapılan parçaların tamamı temizlenerek İdareye teslim edilecektir.

 

2.2.Tadilat ve Yenileme İşlemleri

Tadilat ve yenileme işlemleri hizmet alımı dışında olup, İdare tarafından ayrıca yapılacaktır.

 

 

 

2.3. Güvenlik Tedbirleri

 1. Bakım, onarım ve arıza giderme faaliyetleri yürütülürken gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yüklenici tarafından alınır.
 2. Bakım esnasında, bakım işlerinden kaynaklı nedenlerle gerek bakım personelinin gerekse bakımla ilgisi bulunmayan kişilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek ihmallere dair sorumluluk, yükleniciye aittir.

 

2.4.Telefon Santrali Kullanım Tadilatnamesi

 

 1. Telefon santrali, kuru ve havalandırmalı bir ortama sahip dayanıklı ve kapalı bir yere kurulmalıdır. Kurulumda özel telefon kablosu kullanılmalıdır.
 2. Sistemin ısı soğutması, incelenmesi ve bakımı için santralin çevresinde boşluk bırakılmalıdır.
 3.  Merkezi işlem biriminin alt kısmında duvara monte etmek için delikler vardır. Masaya da montaj edilebilir. Ancak duvar cıvatasıyla merkezi işlem birimi içindeki devre kartının birbirine temas etmesi engellenmelidir.
 4. Santrali büyük elektromanyetik bozulma üreten diğer donanımlardan uzak tutulmalıdır.
 5.  Herhangi bir dahili hattın hiçbir kablosu güç kaynağı ya da anten hattını paylaşmamalıdır.
 6.  Güç kaynağı kablosuna zarar verilmemelidir. Sudan uzak tutulmalıdır. Su sızıntısıyla karşılaşıldığı durumlarda derhal enerjisi kesilmelidir.
 7.  Hiçbir durumda santral sarsılmamalıdır ve sallanmamalıdır. Santral çalışır durumdayken kaldırılmamalıdır.
 8.  Dahili kablo hattı elektromanyetik dalga tarafından zarar görüyorsa, değiştirme için yalıtımlı iletişim kablosu kullanılmalıdır.
 9.  Kablolama işlemi yıldırımlı havalarda yapılmamalıdır.
 10.  Yıldırımlı havalarda telefon kullanılmamalıdır.
 11.  Telefon alev alabilen ve sızıntı yapan gaz ortamında kullanılmamalıdır.
 12.  Donanım bağlantısı kesilmedikçe kablo ya da bağlantı uçlarının bozuk bölümlerine dokunulmamalıdır.