Doküman No
SÜFAK.GT.0001
Yayın Tarihi
22.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Ayniyat Saymanı

3. Görev Unvanı

Ayniyat Saymanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ayniyat talimatnamesi gereğince ayniyat işlemlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defteri tutmak.

 2. Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak.

 3. Ayniyat hesabını vermek.

 4. Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak.

 5. Ambar işlemlerini kontrol etmek.

 6. Mali işlerin takibini yapmak.

 7. Çalışma alanı ile ilgili verilecek diğer işleri yapmak.

 8. Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.

 9. Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek

 10. Muayenesi ve / veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip etmek.

 11. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim etmek.

 12. İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapmak.

 13. İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak.

 14. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütmek.

 15. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek.

 16. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

 17. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak, Değer Tespit Komisyonuna bildirmek.

 18. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışmak.

 19. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip etmek.

 20. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlamak.

 21. Akademik personelin ek ders sınav ücretlerinin hesaplamasını yapmak.

 22. Akademik ve idari personelin maaş işlemlerini yürütmek.

 23. Fakültenin muhasebe servisini ilgilendiren tüm konularda gelen ve giden evrakların takibini yapmak.

 24. Tüm personelin belgelerini kontrol ettikten sonra geçici veya sürekli görev yolluğu harcırahlarını yapmak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

 25. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında Taşınır Mal Ve Hizmet Sorumlusu ile eşgüdümlü olarak çalışmak.

 26. Yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol etmek.

 27. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlamak.

 28. Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak.

 29. Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlamak.

 30. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlamak.

 31. Okul uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlamak ve ödemelerini gerçekleştirmek.

 32. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

 33. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 34. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.