Doküman No
SÜFAK.GT.0003
Yayın Tarihi
22.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Kaptan

3. Görev Unvanı

Kaptan

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gemide bayrak devleti kanunlarının yürütülmesini sağlamak.

 2. Uygun rotalarda seyrederek emniyetli ve tasarruflu bir seferi başarmak.

 3. Yükü korumak, yükleme ve boşaltmanın uygun bir şekilde ve en kısa zamanda bitirilmesini temin etmek.

 4. Mevzuata uygun olarak personelin iaşesini sağlamak.

 5. Limanlardaki geçerli uygulamaları takip ederek en uygun koşullarda liman operasyonlarını gerçekleştirmek.

 6. Mürettebat arasında görevlerini aksatanları tespit ettiğinde onları ikaz etmek ve tekrarında Dekanlığa bilgi vermek.  

 7. Mürettebat arasındaki arkadaşlık ve uyumu bozanları ikaz etmek ve tekrarında Dekanlığa bilgi vermek. 

 8. Gemi belgelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.

 9. Geminin kullanma suyu, bakım tutum malzemeleri ve sarf malzemelerinin miktarlarını takip etmek ve gerektiğinde temini için Dekanlıktan talepte bulunmak.

 10. Gemideki bakım ve tutum işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, zamanlamak ve kayıtlarını tutturmak.

 11. Rolenin uygulanmasını sağlamak ve eğitimlerini aksatmadan yapmak.

 12. Gemideki kanuni defterlerin (Gemi güverte ve makine jurnallerinin, kargo ve makine yağ kayıt defterlerinin, çöp defterinin) zamanında tutulmasını sağlamak.

 13. Denizde uygulanması gereken IMO’nun çıkardığı SOLAS, MARPOL gibi konvasyonlara ve WHO ve ILO sözleşmelerine tam olarak uygunluğu sağlamak ve mürettebatın uymasını sağlamak.

 14. Gemide mevcut olması gereken ilaç ve tıbbi malzemelerin zamanında kontrollerini yaptırmak ve kontrollü ilaçları usulüne uygun olarak kasasında muhafaza etmek.

 15. Geminin sevk ve idaresini yapmak.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek