Döküman No
SÜFAK.GT.0002
Yayın Tarihi
22.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Gemici

3. Görev Unvanı

Gemici

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kaptan

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Her türlü halat manevraları yapmak.
 2. Yük donanımlarının ve geminin seyir emniyeti ile ilgili teçhizatının bakım ve tutumunu yapmak.
 3. Raspa ve boya yapmak, takım silmek, güverte yıkamak.
 4. Portuç ve mağazaları yerleştirmek.
 5. Ambarları süpürmek ve yerleştirmek.
 6. Geçici onarımları yapmak.
 7. Nöbet tutmak.
 8. Ambarları açmak ve kapamak.
 9. Yük bağlamak, istifinde çalışmak, siftingi ve gözcülüğü yapmak.
 10. Gemiye getirilen malzeme ve kumanyayı mağazaya, kumanyalıya veya konulması gereken diğer yerlere taşımak ve yerleştirmek.
 11. Yüklerin boşaltılmasını müteakip, sintine ve süzgeçler dahil, denizde veya limanda ambarların temizliğinde çalışmak.
 12. Vardiya alacak güverte zabıtlarını ve gemi adamlarını vaktinde uyandırmak.
 13. Geminin limandan hareketini müteakip güverte ve bordaları gözden geçirmek, Halat, boya ve Usturmaça vb.’ni nete etmek ve borda iskelesi almak.
 14. Kılavuzlara çarmıh atmak, toplamak ve mevcut çarmıhları bakımlı bir şekilde muhafaza etmek.
 15. Gemicilik gelenekleri dahilinde amirleri tarafından verilecek görevleri yapmak.
 16. Kendilerine tahsis edilen yerleri temiz tutmak (Bu temizlikleri serbest saatlerde yapar).
 17. Geminin hareketinden evvel sorumlu zabıtların nezareti altında dümeni prova etmek ve dümen tutmak.
 18. Tüm pirinç aksamı parlatmak, limanlarda geminin hareketinden evvel camları ve küpeşteleri silmek.
 19. Üçüncü kaptanın nezareti altında köprü üstünün bakım, tutum ve temizliğini yapmak.
 20. Sil Yön, borda ve pupa fenerlerinin camlarını daima temiz tutmak.
 21. Tenteleri, kapelâları iyi bir halde muhafaza etmek, bunların söküklerini dikmek ve yamamak.
 22. Direkleri, baca ve güverte makinelerini silmek, raspa yapmak ve boyamak.
 23. Vazifeli olmayan kimseleri ambara sokmamak.
 24. Ambarda sigara içilmesine müsaade etmemek.
 25. Hırsızlığa mani olmak.
 26. Yükleme ve boşaltma sırasında ambarı terk etmemek.
 27. Milli sancağı, teşekkül flamasını, diğer işaret sancaklarını, işaret fenerlerini yerinde ve vaktinde çekmek, indirmek, bunları temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurmak.
 28. Liman fenerlerini ve güverte ışıklarını zamanında yakıp söndürmek.
 29. Seyirde köprü üstünü, görev aldığı ve teslim ettiği anı vardiya zabitine rapor etmek.
 30. Kendisine verilen her türlü alet, bakım ve malzemeyi iyi bir şekilde muhafaza etmek, bakım ve tutumunu yapmak.
 31. Seyir ve işaret fenerlerinin yedeklerini her an kullanmaya hazır bulundurmak.
 32. Gemideki acil durumlarda verilen görevi yapmak.
 33. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 34. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek