Doküman No
SÜFAK.GT.0004
Yayın Tarihi
22.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Makine Zabiti

3. Görev Unvanı

Makine Zabiti

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Kaptan

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. İş planı yapmak.

  2. Ana makine operasyonu yapmak.

  3. Gemi yardımcı makineleri operasyonu yapmak.

  4. Elektrik operasyonu yapmak.

  5. Gemilerde bakım ve imalât yapmak.

  6. Denizde kişisel canlı kalma ve güvenlik işlemlerini yapmak.

  7. Bir makine zabiti eğer mesleğinde başarılı olmak istiyorsa, meslekî gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde bulunmak.

  8. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  9. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek