Döküman No
PDB.GT.0004
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü / Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

Evrak Kayıt, Arşiv İşleri Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Daire Başkanlığımıza gelen-giden evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  2. Daire Başkanlığımız evraklarının posta ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  3. Daire Başkanlığımıza ait gelen-giden evrakların arşivlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  4. Üniversitemize göreve başlayan personele özlük dosyasının açılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  5. Üniversitemiz personeline ait özlük ve sicil dosyalarının teslim alımı ve gönderimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  6. Üniversitemiz personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  7. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

  8. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

  9. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  10. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.