Döküman No
PDB.GT.0011
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

Soruşturma İşleri Şube Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

  1. Personelin disiplin/ceza soruşturmaları, adli davaları, mahkeme kararları vb. hukuki konuları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  2. Personelin disiplin / ceza soruşturmaları, adli davaları, mahkeme kararlarına ilişkin bilgilerin PBS, YÖKSİS, DPB sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  3. Personelin disiplin / ceza soruşturmaları, adli davaları, mahkeme kararlarına ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  4. Personelin disiplin / ceza soruşturmaları, adli davaları, mahkeme kararları ile ilgili görüş alma, bilgi edinme vb. yazışmalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  5. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  6. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

  7. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  8. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.