Döküman No
PDB.GT.0012
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

Şef

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Şube Müdürü / Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Tüm personelin kadro / pozisyon iptal, ihdas, kadro aktarımları ve kadro kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. Tüm personelin alımına ilişkin ilan hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 3. Tüm personelin başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 4. Tüm personelin aylıklı-aylıksız izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. Tüm personelin askerlik tecili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 6. Akademik personelin ilk ve yeniden atanma; idari personelin açıktan ve naklen atanma; sözleşmeli personelin ilk alımı ve sözleşme yenileme; işçi personelin ilk alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 7. Akademik ve idari personelin muvafakat ve çekilme; sözleşmeli personelin sözleşme feshi; işçi personelin iş akdi feshi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 8. Akademik ve idari personelin yıllık terfi, intibak (öğrenim, askerlik, doğum vb.) ve hizmet birleştirmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 9. İdari personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37 ve 64. maddesi uyarınca verilecek kademe terfisi ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 10. Akademik ve idari personelin mal beyanı ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 11. Akademik, idari ve sözleşmeli personelin pasaport talepleri ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 12. Akademik, idari ve sözleşmeli personelin protokol kapsamındaki görevlendirmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 13. Akademik ve idari personelin emeklilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 14. Akademik personelin mecburi hizmet devri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 15. Akademik personelin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca yapılan iş ve işlemlerini yapmak.

 16. Akademik personelin 1416 sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz adına yurt dışında bulunan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 17. Akademik personelin ÖYP Özel Alan kapsamındaki araştırma görevlileri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 18. Akademik personelin TUS, DUS ve YDUS kontenjan talep bildirimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 19. Akademik personelin idari görevlendirmeleri(dekan, müdür, bölüm başkanı vb. atama) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 20. Yabancı Uyruklu sözleşmeli öğretim elemanları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 21. Sağlık Bakanlığı adına Üniversitemize yerleştirilen personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 22. İdari personelden aday memur olanların adaylıklarının kaldırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 23. İdari personelden aday memur olanların temel ve hazırlayıcı eğitimi ve sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 24. İdari personelin hizmet içi eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 25. İdari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 26. İdari personelin yan ödeme cetvellerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 27. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4, 31, 38, 39, 40 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-8 ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-25. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 28. Rektör ve Rektör Yardımcılarının görevlendirilme ve izinleri ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 29. Atanan öğretim üyelerine tebrik yazısı yazılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 30. ÜNİP ve Etik Kurul ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 31. Hizmet belgesi ve görev belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 32. Personelin disiplin/ceza soruşturmaları, adli davaları, mahkeme kararları vb. hukuki konuları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 33. Daire Başkanlığımızda görevli işçilerin mesai takip, izin, puantaj ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 34. Daire Başkanlığımız personeline ait maaş, geçici-sürekli yolluk, vb. ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 35. Daire Başkanlığımız ile ilgili tüm mal, malzeme alımları ve harcamalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 36. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerde görev verilen eğitim görevlilerinin ders ücretleri ve tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 37. Daire Başkanlığımıza ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 38. Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 39. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan personel alımlarında ilan ve/veya noter kurası ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 40. Daire Başkanlığımızda göreve başlayan ve Başkanlığımızdan ayrılan personelin SGK giriş-çıkışı ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

 41. Üniversitemizin geçici işçisine yapılan ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 42. Sendika üye sayısı tespit toplantısı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 43. Daire Başkanlığımıza gelen-giden evraklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 44. Daire Başkanlığımız evraklarının posta ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 45. Daire Başkanlığımıza ait gelen-giden evrakların arşivlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 46. Üniversitemize göreve başlayan personele özlük dosyasının açılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 47. Üniversitemiz personeline ait özlük ve sicil dosyalarının teslim alımı ve gönderimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 48. Üniversitemiz personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 49. Görev yaptığı birime ilişkin bilgilerin PBS, HİTAP, ÖSYM, YÖKSİS, İGPS, DPB, MYS, KBS, SGK ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 50. Görev yaptığı birime ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 51. Görev yaptığı birim il ilgili görüş alma, bilgi edinme vb. yazışmalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 52. Görev yaptığı birime ilişkin Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

 53. Görev yaptığı birime ilişkin REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 54. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 55. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.