Döküman No
PDB.GT.0014
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü

3. Görev Unvanı

Tahakkuk İşleri Şube Müdürü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Daire Başkanlığımız personeline ait maaş, geçici-sürekli yolluk, vb. ödemeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 2. Daire Başkanlığımız ile ilgili tüm mal, malzeme alımları ve harcamalar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 3. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerde görev verilen eğitim görevlilerinin ders ücretleri ve tahakkukları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 4. Daire Başkanlığımıza ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 5. Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 6. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan personel alımlarında ilan ve/veya noter kurası ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 7. Daire Başkanlığımızda göreve başlayan ve Başkanlığımızdan ayrılan personelin SGK giriş-çıkışı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 8. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin emeklilikleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 9. Üniversitemizin geçici işçisine yapılan ödemeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 10. Sendika üye sayısı tespit toplantısı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 11. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 12. Tahakkuk birimi tarafından PBS, SGK, MYS, KBS sistemlerine yapılması gereken girişler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 13. Tahakkuk birimine ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 14. Tahakkuk birimi ile ilgili görüş alma, bilgi edinme vb. yazışmalara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 15. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.