Döküman No
PDB.GT.0007
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü / Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

İşçi Personel İşleri Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. İşçi personelin kadro iptal, ihdas, kadro aktarımları ve kadro kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. İşçi personel alım ilanı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 3. İşçi personelin ilk alımı işlemleri yapmak.

 4. İşçi personelin iş akdi feshi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. İşçi personelin aylıklı-aylıksız izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 6. Daire Başkanlığımızda görevli işçilerin mesai takip, izin, puantaj ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 7. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-25. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 8. Hizmet belgesi ve görev belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 9. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

 10. Personel bilgilerinin PBS, YÖKSİS (İGPS), DPB ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 11. İşçi personele ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 12. İşçi personel hakkında görüş alma, vekâlet, bilgi edinme vb. iş ve işlemleri yapmak.

 13. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.