Döküman No
PDB.GT.0005
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü / Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

İdari Personel İşleri Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. İdari personelin kadro iptal, ihdas, kadro aktarımları ve kadro kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. Sözleşmeli personel pozisyonlarının iptal, ihdas, aktarımları ve kullanım izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 3. İdari ve sözleşmeli personel alım ilanı hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 4. İdari ve sözleşmeli personel başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. İdari personelin açıktan ve naklen atanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 6. İdari personelin muvafakat ve çekilmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 7. Sözleşmeli personelin ilk alımı, sözleşme yenileme ve sözleşme fesihleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 8. Aday memurların adaylıklarının kaldırılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 9. İdari personelin yıllık ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37 ve 64. maddesi uyarınca verilecek kademe terfisi ile intibak (öğrenim, askerlik, doğum vb.) ve hizmet birleştirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 10. Aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimi ve sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 11. İdari personelin hizmet içi eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 12. İdari ve sözleşmeli personelin askerlik tecili ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 13. İdari personelin mal beyanı ile ilgili iş ve işlemleri,

 14. İdari ve sözleşmeli personelin aylıklı-aylıksız izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 15. İdari ve sözleşmeli personelin pasaport talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 16. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-8, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-25. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 17. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 18. İdari ve sözleşmeli personelin protokol kapsamındaki görevlendirmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 19. Hizmet belgesi ve görev belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 20. Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 21. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

 22. Personel bilgilerinin PBS, HİTAP, YÖKSİS (İGPS), DPB ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine girişi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 23. İdari personele ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 24. İdari personel hakkında görüş alma, vekâlet, bilgi edinme vb. iş ve işlemleri yapmak.

 25. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemler.

 26. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 27. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.