Doküman No
PDB.GT.0009
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Daire Başkanı

3. Görev Unvanı

Personel İşleri Daire Başkanı

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Genel Sekreter

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.

 2. Üniversitede görev alan personelin atama, özlük, emeklilik ve buna benzer işlerin yürütülmesini sağlamak.

 3. İdari personele yönelik aday memur ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

 4. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

 5. Üniversitenin stratejik planına uygun olarak birim stratejik planının hazırlanarak, stratejik planla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 6. Daire Başkanlığına ilişkin raporlamaların (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) hazırlanmasını sağlamak.

 7. Görevine ilişkin iş ve işlemleri, objektiflik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı içerisinde yerine getirmek.

 8. Daire Başkanlığının görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde zamanında, eksiksiz olarak ilgili mevzuata uygun yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

 9. Daire Başkanlığı ile birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek.

 10. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek.

 11. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devretmek, sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.

 12. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında öneride bulunmak.

 13. Daire Başkanlığında kayıt, dosyalama, arşiv ve dokümantasyon sistemi kurmak, geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak.

 14. Daire Başkanlığında Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını temin ve takip etmek.

 15. Daire Başkanlığının kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlük Makamına sunmak.

 16. Daire Başkanlığı bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak.

 17. Daire Başkanlığında görev yapan personelin yetişmesini sağlamak, hal ve hareketlerini ile mesai durumlarını takip ve kontrol etmek, personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak.

 18. Daire Başkanlığında görev yapan personelin yetkisi dâhilindeki izinlerini onaylamak.

 19. Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek ve onaylamak.

 20. Amirlik yetkisini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanmak,

 21. Daire Başkanlığının çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek.

 22. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 23. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.