Döküman No
PDB.GT.0013
Yayın Tarihi
08.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1. Birimi

Personel Dairesi Başkanlığı

2. Kadro Unvanı

Şube Müdürü / Şef / Bilgisayar İşletmeni / Memur

3. Görev Unvanı

Tahakkuk İşleri Birimi Birim Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Daire Başkanı

 

 

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 1. Daire Başkanlığımız personeline ait maaş, geçici-sürekli yolluk, vb. ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 2. Daire Başkanlığımız ile ilgili tüm mal, malzeme alımları ve harcamalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 3. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan aday memur temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerde görev verilen eğitim görevlilerinin ders ücretleri ve tahakkukları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 4. Daire Başkanlığımıza ait taşınırlar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 5. Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 6. Daire Başkanlığımız tarafından yapılan personel alımlarında ilan ve / veya noter kurası ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 7. Daire Başkanlığımızda göreve başlayan ve Başkanlığımızdan ayrılan personelin SGK giriş-çıkışı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 8. Üniversitemiz akademik ve idari personelinin emeklilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 9. Üniversitemizin geçici işçisine yapılan ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 10. Sendika üye sayısı tespit toplantısı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 11. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yapılan iş ve işlemleri yapmak.

 12. Tahakkuk birimi tarafından PBS, SGK, MYS, KBS sistemlerine yapılması gereken girişler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 13. Tahakkuk birimine ilişkin raporlamalar (stratejik plan, faaliyet, performans, iç kontrol, brifing vb.) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 14. Tahakkuk birimi ile ilgili görüş alma, bilgi edinme vb. yazışmalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

 15. REBİS’te bulunan sistemler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.