Doküman No
KDDB.TL.0022
Yayın Tarihi
29.08.2019
Revizyon Tarihi
19.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Daire Başkanı

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli sorumludur. 

2.Uygulama 

 1. Enstitüler tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilen Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık tezlerini Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari Hizmetler Birimi olarak teslim alınız.
 2. Teslim alınan lisansüstü tezleri ilgili kütüphaneciye teknik işlemlerini yapmak üzere gönderiniz.
 3. Teknik Hizmetler Birimine ulaşan tezlerin YORDAM otomasyon programında Yüksek Lisans ve Doktora türleri başlığı altında RDA (Resource Description and Access / Kaynak tanımlama ve erişim)  kurallarına uygun olarak kataloglama işlemlerini gerçekleştiriniz.
 4. Kataloglama işlemlerini yaparken kütüphanenin tezler için oluşturmuş olduğu özel sınıflama sistemine uygun olarak otomasyon programında var olan diğer tezlerin yer numarasına göre sıradaki yer numarasını takip edip kataloglamasını sağlayınız.
 5. Kütüphane tarafından oluşturulmuş yer numarasına dikkat ediniz.
 6. Yüksek lisans tezleri için Yer Numarası alanında “YL” ile tanımlanan kodu yazıp ardından sistemdeki kataloglama sırasına göre “Sıra Numarası” ve yine kütüphanenin tez sahibinin bağlı olduğu enstitüdeki bölüm adına göre kısaltma kodlarını belirlendiği “Alan Kodu”  ve tez yazarının soy isminin “İlk Üç Harfini” alarak sınıflama numarasını oluşturunuz.
 7. Kataloglama sayfasında ilgili diğer alanlara tezin bibliyografik bilgilerini tanımlayarak kataloglama işlemini gerçekleştiriniz.
 8. Kataloglama işlemlerini gerçekleştirirken tezlerin kullanıma açılma izinlerine bakarak belirtilen süredeki kısıtlamalara dikkat ediniz.
 9. Kısıtlama süresi olan tezleri kısıtlama süreleri bitene kadar PDF ve Basılı olarak kullanıma açmayınız.
 10. Kısıtlama işlemleri için YORDAM Otomasyon programı kataloglama sayfasının “Notlar” kısmında tez yazarının belirttiği izin süresini belirterek kullanıma açılma tarihine kadar takip ediniz.
 11. Basılı ve PDF formatların kullanıcı web taramasında görünürlüğünü engellemek için kataloglama sayfasında “WEB de Taramaya Açıp Kapatma Kutucuğunu” izin süresi bitene kadar işaretlemeyiniz.
 12. Kısıtlama süresi biten tezleri kısıtlama süresi bittikten sonra PDF ve basılı olarak kullanıma açınız.
 13. Basılı ve PDF formatların erişime açılması için kataloglama sayfasında “WEB de Taramaya Açıp Kapatma Kutucuğunu” işaretleyiniz.
 14. Tezlerin kataloglama işleminin ardından tezlere ait CD’ leri kullanıcıların hizmetine sunmak için PDF’ lerinin YORDAM otomasyon programı üzerinden linklerini oluşturarak elektronik ortama aktarılması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek sunucuya aktarılmasını sağlayınız.
 15. Teknik işlemleri tamamlanarak kataloglaması yapılan tezlerin etiketleme işlemlerinin gerçekleştirilerek rafa çıkışının sağlanması için etiketlemeden sorumlu personellere ulaştırarak işlemi tamamlayınız.