Doküman No
DHF.GT.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Tekniker

3. Görev Unvanı

Ağız, Diş Sağlığı Teknikeri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Diş ünitlerini ve hastaları tedaviye hazırlamak, hastaların tedavileri sırasında hekime yardımcı olmak.

 2. Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza etmek ve bunların her türlü israflarına mani olmak. Bozulmamalarına ve kaybolmamalarına, hususi maksatlarla kullanılmamalarına dikkat etmek. Klinikteki malzemelerin kontrol ve düzenini sağlamak.

 3. Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak diş ünitlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 4. Diş Ünitlerinin ve ekipmanlarının gerekli bakımlarını yapmak.

 5. Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak kliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlere sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yapılmasını veya denetimini sağlamak.

 6. Kliniklerde kullanılmak üzere steril olmuş tıbbi araç ve gereçlerin gerekli şekilde yerleştirilmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak.

 7. Evsel ve tıbbi atıkların personel tarafından ayrılarak toplanmasını ve atılmasını sağlamak.

 8. Kullanılan tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını kontrol ederek bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade amacıyla iletilmesini sağlamak.

 9. Kullanılan tüm malzemelerin kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak amacıyla bölüm sorumlusunu bilgilendirmek.

 10. Klinikte işlerin düzenli bir şekilde sirkülasyonunu sağlamak.

 11. Çalıştığı birimin temizliği ve düzeninden sorumlu olmak.

 12. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 13. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 14. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 15. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 16. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 17. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 18. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.