Doküman No
DHF.GT.0017
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur

3. Görev Unvanı

Kalite Yönetim Direktörü

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd.  Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd., Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak.

 2. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

 3. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirmek.

 4. Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetmek ve değerlendirmek.

 5. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.

 6. Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmek. (Kök neden analizi yapılır)

 7. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

 8. Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerin alınması gibi) yürütmek.

 9. SKS çerçevesinde doküman yönetim sürecini yürütmek.

 10. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yürütmek

 11. SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve takibini yapmak.

 12. Düzeltici, önleyici faaliyetlerin takibini yapmak.

 13. Hizmet sunumuna ilişkin istatistiki bilgileri değerlendirmek.

 14. Güvenlik kodları (Mavi-Pembe-Beyaz- Pembe) süreçleri yönetmek.

 15. Hastane Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmesi gereken işleri takip etmek.

 16. SKS Kapsamındaki çalışmaları Bölüm Kalite Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütmek.

 17. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 18. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyer ve yaka kartlarını takmak.

 19. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 20. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.