Doküman No
DHF.GT.0008
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Teknisyen / Tekniker

3. Görev Unvanı

Diş Protez Teknisyeni / Teknikeri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hekimlerin istekleri doğrultusunda hastaya uygulanacak olan protetik materyallerin yapılmasını, yaptırılmasını, yenilenmesini, sterilizasyonunu ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 2. Hastaya ait protetik materyalin uygun koşullarda kabulünü, işlem öncesi-sonrası hazırlanmasını, işlem sonrası teslimini ve yenilenme süreçlerini ilgili talimatlara uygun olarak yapmak.

 3. Kendisine teslim edilen cihaz, araç-gereç ve sarf malzemelerin bakımını yaparak muhafaza etmek. Her türlü israflarına mani olmak. Bozulmamalarına, kaybolmamalarına ve hususi maksatlarla kullanılmamalarına dikkat etmek.

 4. Enfeksiyon riskini engellemeye yönelik olarak laboratuvarda kullanılan tıbbi araç ve gereçlere, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yaparak gerektiğinde bu aletlerin otoklavda sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

 5. Kullanılmak üzere steril olmuş laboratuvar araç ve gereçlerinin gerekli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak.

 6. Laboratuvardaki sarf malzemelerin azalması durumunda depodan istekte bulunulmasını ve depodaki stokların takibini, eksilmeleri durumunda sorumlu hekimin bilgilendirilmesini sağlamak.

 7. Çalıştığı birimin her türlü temizliği ve düzeninden sorumlu olmak.

 8. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 9. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 10. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmaz, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 11. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giymek ve yaka kartlarını takmak.

 12. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 13. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.