Doküman No
DHF.GT.0011
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur

3. Görev Unvanı

Faturalama Sorumlusu

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd., Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd., Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Kliniklerde muayene olan ve yatarak tedavi gören hastalara tahakkuk eden ücretlere ait faturaları düzenlemek.

 2. Kliniklerden günlük gönderilen hastaların ilgili evraklarını sosyal güvencesine ve kurumlarına göre ayırmak. Yapılan işlemlere göre tahakkuk eden ücretleri bilgisayara işler ve ayrıntılı icmal faturası çıkartmak. Sistemi sürekli kontrol etmek ve güncel olmasını sağlamak.

 3. Ayaktan tedavi gören hastaların çıkışında ilgili birimden almış olduğu hizmetin sevk kağıdı ve epikriz raporu ile bilgisayar kayıtlarını karşılaştırarak kontrol etmek.

 4. Faturaları kurumlarına göre ayırarak geliri gerçekleştirme görevlisine imzalatmak ve her kuruma ayrı icmal listesi düzenlemek.

 5. Faturaları ilgili kurumlara üst yazı ekinde aylık olarak göndermek. Faturaların ödenip ödenmediğinin takibini yapmak.

 6. Eksik, hatalı vb. gelen evrakları / faturaları, ilgili birimlere düzeltilmek üzere geri göndermek.

 7. Hekimler tarafından gerçekleştirilen girişimsel işlemleri günlük olarak takibini yaparak hatalı olanları düzeltmek/düzeltilmesini sağlamak.

 8. Medula üzerinden faturaların dönem sonlandırma işlemlerini yapmak.

 9. Medula sistemine düzenli olarak giriş yapmak, günlük takip etmek. SGK’ya iletilen faturaların süreçlerini takip etmek ve üstlerine bilgi vermek.

 10. Medula sisteminde yer alan hekim listesini kontrol ederek, gerekli düzenlemeleri yapmak için üstlerine bilgi vermek, onay aldıktan sonra değişiklik yapmak.

 11. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 12. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 13. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 14. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 15. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 16. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 17. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.