Doküman No
DHF.GT.0012
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur / İşçi

3. Görev Unvanı

Fotoğraf Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd., Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd., Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

  1. Hekimler tarafından yönlendirilen hastaların mahremiyetlerine özen göstererek ağız dışı fotoğraflarını almak.

  2. Alınan fotoğrafların dosyalanmasını ve arşivlenmesini, ilgililere iletilmesini sağlamak.

  3. Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza ederek bunların her türlü israflarına mani olmak. Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat etmek.

  4. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

  5. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

  6. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

  7. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

  8. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

  9. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

  10. Fakülte süreçleri kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.