Doküman No
DHF.GT.0020
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Tekniker

3. Görev Unvanı

Radyoloji Teknikeri

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Hekimlerin istekleri doğrultusunda hastaların belge kontrollerini yaparak hastaya istenilen röntgen/tomografi vb. filmlerin çekilmesini ve ilgili polikliniklere teslimini sağlamak.

 2. Filmleri kontrol ederek lüzumu halinde tekrar çekimini sağlamak.

 3. Hastaların röntgen çekimleri sırasında mahremiyetine özen göstermek. Hastaların koruyucu ekipman kullanmalarını sağlamak ve bilgilendirmek.

 4. Röntgen çekimi tamamlandığında hastaları gidecekleri hekim veya kliniklere yönlendirmek.

 5. Radyasyon güvenliği açısından gebe ve gebelik şüphesi olanlar için tıbbi ışınlama yapılması zorunlu ise radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirme yapmak ve koruyucu tedbirler alınmasını sağlamak.

 6. Görüntüleme hizmetleri ile ilgili dokümanların ve radyasyon koruyucuların, en az yılda bir kez olmak üzere veya gerekli gördüğü durumlarda kontrolünü ve takibini yapmak.

 7. Radyoloji ünitesi dışında yapılan çekimlerde hastaların ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik tedbirler almakç

 8. Görüntüleme merkezinde bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımından sorumludur.

 9.  Dekontaminasyon işlemlerini ve atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.

 10. Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza eder, bunların her türlü israflarına mani olarak bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat etmek.

 11. İhtiyaç duyulan malzemeler için birim sorumlusuna bilgi vermek ve istek belgesi düzenlemek, depodan alınmasını sağlamak.

 12. Çalıştığı birimin temizliği ve düzeninden sorumludur.

 13. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 14. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 15. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 16. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 17. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 18. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek.

 19. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 20. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.