Döküman No
DHF.GT.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Memur / İşçi

3. Görev Unvanı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Görevlisi

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Fakülte Sekreteri, Dekan Yrd., Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yrd.,  Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Talep ve şikayetleri kabul etmek. Başvuruları değerlendirerek raporlamak.

 2. Gerekli uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunmak.

 3. Şiddet olaylarını ilgili birimlere / yerlere bildirmek, eş zamanlı olarak olayı kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirmek.

 4. Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip etmek.

 5. Yapılan çalışmaları aylık olarak Kalite Yönetim Birimine raporlamak.

 6. Vatandaşa, şiddete uğrayan sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme hakkının bulunduğu hizmet alma sürecinin aksayabileceği yönünde bilgi vermek.

 7. Vatandaşın sağlık çalışanının, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde mutlaka yargılanacağı konusunda pano / afiş / broşür vb. gibi vasıtalarla bilgilendirmek.

 8. Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

 9. Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan kaçınmak.

 10. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 11. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 12. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 13. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 14. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giymek ve yaka kartlarını takmak.

 15. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 16. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.