Doküman No
DHF.GT.0015
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

Hemşire

3. Görev Unvanı

Hemşire

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreter, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Diş ünitlerini ve hastaları tedaviye hazırlamak, hastaların tedavileri sırasında hekimlere yardımcı olmak.

 2. Kendisine teslim edilen araç ve gereçleri muhafaza ederek bunların her türlü israflarına mani olmak. Bozulmamalarına, kaybolmamalarına ve hususi maksatlarla kullanılmamalarına dikkat etmek.

 3. Kliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin toplanmasına, temizlenmesine, enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 4. Steril olmuş tıbbi araç ve gereçlerin kliniklerde kullanılmak üzere gerekli şekilde dağıtılmasını sağlamak.

 5. Çalıştığı birimin temizliğinden, aydınlatılmasından, havalandırılmasından ve düzenli olmasından sorumludur.

 6. Evsel, tıbbi ve tehlikeli atıkların ayrılarak atılmasını ve toplanmasını sağlamak.

 7. Kullanılan tüm malzemelerin son kullanma sürelerini ve bozuk olup olmadıklarını kontrol ederek, bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin depoya imha veya iade amacıyla iletilmesini sağlamak.

 8. Kullanılan tüm malzemelerin kayıtlarını tutar ve eksildiklerinde teminini sağlamak amacıyla birim sorumlusunu bilgilendirmek.. Gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde bulunmak. Kullanılanların sistemden düşülmesini sağlamak.

 9. Gerekli hallerde hekimin verdiği ilaçları hastaya uygular ve takibini yapmak.

 10. Diş Ünitlerinin dezenfeksiyon veya sterilizasyonunu sağlayarak hasta tedavisine hazır hale getirmek.

 11. Hastaları tedaviye veya ameliyata hazırlamak. Ameliyat ve tedavi esnasında hekimlere destek olmak ve asiste etmek.  Ameliyat edilen hastaların takibini yapmak.

 12. Acil durumlarda hastanın vital bulgularının tespiti ve takibini yaparak, 112’’yi aramak ve sorumlu hekimi bilgilendirmek. Acil durumlarda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel / ileri yaşam desteği uygulamalarına katılmak (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatmak, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygulamak. Vakaları rapor etmek.

 13. Acil girişimsel işlemler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima kullanıma hazır tutulmasını sağlamak.

 14. İzolasyon gereken hastalar için gerekli tedbirleri almak. Enfeksiyon belirtileri saptandığında enfeksiyon hemşiresine bildirmek.

 15. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 16. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 17. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 18. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek, çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazları kullanmamak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencereleri kapatmak.

 19. Fakülte yönetimi tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 20. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 21. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.